Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Wednesday, July 29, 2020

2020-07-29 חגי ברנר כנשיא מחוזי ת"א? קודם שיסביר את התנהלותו בפרשת משה סילמן ז"ל!

26m
Shared with Public
Public
חגי ברנר כנשיא מחוזי ת"א? קודם שיסביר את התנהלותו בפרשת משה סילמן ז"ל!


בפתח מכתבו האחרון משה סילמן ז"ל כתב: "בית המשפט המחוזי ת"א חסם אותי לקבל צדק. חגי ברנר רשם בית המשפט המחוזי ת"א, שעבר על החוק ושיבש הליכי משפט מתוך התנשאות".
עיון בתיקים של סילמן נ הביטוח הלאומי הראה שסילמן דייק בדבריו. אולם סילמן הבין רק את אפס קצה המרמה שהתנהלה עליו בבתי המשפט.
בין השאר:
* חגי ברנר, בכובעו כשופט שלום, סגר את תיק סילמן נ ביטוח לאומי בבית המשפט השלום.
* חגי ברנר, בכובעו כרשם בית המשפט המחוזי, דחה את ערעורו של משה סילמן מהחלטתו של חגי ברנר בכובעו כשופט בית המשפט השלום.
כבר בשנת 2013 הוגשה תלונה פלילית נגד חגי ברנר על מעשיו בפרשת משה סילמן ז"ל. היועמ"ש יהודה וינשטיין סגר את התלונה בהחלטה שהמעשים לא עלו לכדי עבירות פליליות.
ויש קופה של שרצים נוספים על גבו של חגי ברנר...
חגי ברנר אינו ראוי להיות שופט! בוודאי לא נשיא בית המשפט המחוזי ת"א!

No comments:

Post a Comment