Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Thursday, February 28, 2019

2019-03-01 Urgent inquiry with AG Mandelblit – for a copy of the authentic “Suspicions record, in re: Netanyahu” - following the publication of a perverted record


2019-03-01 Urgent inquiry with AG Mandelblit – for a copy of the authentic “Suspicions record, in re: Netanyahu” - following the publication of a perverted record

  
Obviously, it is a state record of historic significance.  Obviously, such record holds substantial significance relative to the general election campaign, now in progress.  Therefore, the publication of a perverted, invalid record in this matter is patently unreasonable.  The systematic perversion of legal and judicial records fundamentally undermines public trust in the law and justice system.  The routine of such perversions should be deemed serious violation of human rights and subversion of procedures and institutions of the democratic regime.
Read more: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/02/2019-03-01-urgent-inquiry-with-ag.html
 
Tel-Aviv, March 02 - urgent inquiry has been sent this morning to Attorney General Avichai Mandelblit - for a copy of the authentic "Suspicions record, in re: Mr Benjamin Netanyahu”.  The inquiry was filed following the publication yesterday of a patently perverted and invalid record ("fabrication").
It should be noted that Israeli government offices and media routinely publish invalid, perverted legal and judicial records.  Such conduct undermines the integrity of the law and justice system. It should be deemed serious violation of human rights, and conduct that undermines procedures and institutions of the democratic regime.
Following is the inquiry, sent this morning to Attorney General Avichai Mandelblit
March 01, 2019


Attorney General Avichai Mandelblit
Ministry of Justice
29 Salah a-Din St, Jerusalem 91010
Tel:  02-6466521/2  Fax: 02-6467001

RE: “Suspicions reord, in re: Mr Benjamin Netanyahu” - publication of an adulterated, invalid (“fabricated”) record, and an urgent requets for a copy of an authentic record
I herein request your immediate response, time is of the essence!

Dear Attorney General Mandelblit:
Yesterday, February 28, 2019, following years of expectations, “Suspicions record, in re: Mr Benjamin Netanyahu” was published by media in your name.  For example, the publication by Channel2, linked below. [1]
However, the published record, which is a scanned electronic record, and which reads as a letter to Mr Netanyahu, appears on its face as a perverted, invalid record (“fabrication”).

1)

2)


3)The excerpts above: 1) Opening page – with no coat of arms of the State of Israel, no letterhead of your office, no reference number, no name of the addressee, and no salutation; 2) Page 54/57 – unsigned signature box; 2) Page 56/57 – repeat of page 54, with a signed signature box.

Obviously, it is a State record of historic significance.  Obviously, such record holds substantial significance relative to the general election campaign, now in progress.  Therefore, the publication of a perverted, invalid record in this matter is patently unreasonable.
A lengthy volume was submitted by Human Rights Alert- NGO for the 2018 Universal Periodic Review of Israel by the UN Human Rights Council.  The entire submission focused on “fabrications”.  The submission was incorporated into the final 2018 High Commissioner of Human Rights report on Israel with the note: “… serious deterioration in integrity of law and justice agencies in Israel… integrity and validity of any legal and judicial record from Israel is dubious at best.”
Both media and senior senior State officers, including the President, have repeatedly noticed over the past year the deterioration in public trust in the law and justice system.  In addition to a series of other scandals, the handling of the Netanyahu affairs is one of the major causes.
In view of all the above, and hoping to augment public trust in the law and justice system in Israel, I herein request a copy of an authentic record of the February 28, 2019 “Suspicions record, in re: Mr Benjamin Netanyahu”, if it exists at all.
Truly,
_______________
Joseph Zernik, PhD 
Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)

2019-03-01 בקשה דחופה ליועמ"ש מנדלבליט - לקבלת העתק מסמך אמתי של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו", לאחר פרסום מסמך מפוברק


בקשה דחופה ליועמ"ש מנדלבליט - לקבלת העתק מסמך אמתי של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו", לאחר פרסום מסמך מפוברק
  

מובן מאליו, שזהו מסמך של מדינת ישראל בעל חשיבות היסטורית. מובן מאליו, שלמסמך זה חשיבות מרובה במערכת הבחירות המתנהלת כעת במדינת ישראל. לפיכך, פרסום מסמך משובש וחסר תוקף בעניין זה בלתי סביר בעליל.  הפיברוקים השיטתיים של מסמכים חוקיים ושיפוטיים מערערים לחלוטין את אמון הציבור במערכת החוק והמשפט. יש לראות בשגרת הפיברוקים הפרה חמורה של זכויות האדם והתנהלות החותרת תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
 
תל-אביב, 01 למרץ - בקשה דחופה נשלחה הבוקר ליועמ"ש אביחי מנדלבליט - לקבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי) של  "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו". הבקשה הוגשה לאחר הפרסום אתמול של מסמך משובש וחסר תוקף בעליל ("פיברוק").
יש לציין שמשרדי הממשלה והתקשורת בישראל מפרסמים בשגרה מסמכים חוקיים ושיפוטיים מפוברקים.  התנהלות זאת מערערת את ישרת מערכת החוק  והמשפט מיסודה, ויש לראות בה הפרה חמורה של זכויות האדם והתנהלות החותרת תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
להלן הבקשה שנשלחה הבוקר ליועמ"ש אביחי מנדלבליט
01 למרץ, 2019

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
משרד המשפטים
צלאח א-דין 29, ירושלים 91010
טל': 02-6466521/2  פקס: 02-6467001
דוא”ל:  pniyot.tzibur,  mancal , 
בפקס ובדוא”ל

הנידון: "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו" – פרסום מסמך משובש, חסר תוקף ("מפוברק"), ובקשה דחופה להעתק מסמך אמתי (אותנטי)
הריני מבקש את תגובתך בהקדם המידי. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

לכבוד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט,
אתמול, 28 לפברואר, 2019, התפרסם בתקשורת, בשמך, לאחר ציפיה של שנים, “כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו".  לדוגמה, פרסום של ערוץ 2 בקישור שבהערת השוליים. [1]
דא עקא, המסמך שפורסם, שהוא מסמך אלקטרוני סרוק, ונקרא כמכתב למר נתניהו, נחזה על פניו כמסמך משובש וחסר תוקף (“פיברוק"). 
1)

2)

3)

בדוגמאות לעיל: 1) קטע מעמוד הפתיחה  - ללא סמל המדינה, ללא שם משרדך,  וללא מספר אסמכתא, ללא שם הנמען וללא פניה לנמען; 2) קטע מעמוד 54 מתוך 57 - ובו תיבת חתימה בלתי חתומה; 3) קטע מעמוד 56 מתוך 57 – ובו תיבת חתימה חוזרת, הפעם חתומה.
מובן מאליו, שזהו מסמך של מדינת ישראל בעל חשיבות היסטורית.  מובן מאליו, שלמסמך זה חשיבות מרובה במערכת הבחירות המתנהלת כעת במדינת ישראל. לפיכך, פרסום מסמך משובש וחסר תוקף בעניין זה בלתי סביר בעליל.
כרך עב-כרס הוגש ע"י ערנות לזכויות האדם -אל"מ (ע"ר) לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"ם.  הכרך עסק כולו ב"פיברוקים".  כרך זה נכלל בדו"ח הסופי של המועצה על ישראל לשנת 2018, עם ההערה: “… התדרדרות חמורה בישרת סוכנויות חוק ומשפט בישראל…  תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב.”
הן התקשורת והן פקידי ממשל בכירים, כולל נשיא המדינה, שבו וציינו בשנה האחרונה את ההתדרדרות באמון הציבור במערכת החוק והמשפט.  בנוסף לסדרת שערוריות אחרות, אופן הטיפול בפרשות נתניהו הוא אחד הגורמים המרכזיים לכך.
לאור כל האמור לעיל, ומתוך תקווה לאשש את אמון הציבור בהתנהלות מערכת החוק והמשפט, הריני מבקש בזאת העתק של מסמך אמתי (אותנטי) של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו" מיום 28 לפברואר, 2018, ככל שהוא קיים.  
בברכת מרבין בשמחה,

דר' יוסף צרניק 

ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

Saturday, February 23, 2019

2019-02-24 בחירות 2019 - איך בדיוק יבשלו את "המעטפות הכפולות" בוועדת הבחירות המרכית?


בחירות 2019 - איך בדיוק יבשלו את "המעטפות הכפולות" בוועדת הבחירות המרכזית?
ועדת הבחירות המרכזית - יחידה בראשות שופט בכיר, שתפקודה חיוני לסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - מתנהלת במחשכים, ומספקת סדרה של תשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע. ישרה ושקיפות הן דרישות יסוד ביחס להתנהלות ועדת הבחירות המרכזית, בלעדיהן לא ניתן לקיים את אמון הציבור.
  
השופט חנן מלצר - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אורלי עדס - מנכלית, , ואיש המסתורין - לזר דודוביץ' - "ראש אגף מחשוב" - בו תלויה תקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה, ובחירות 2019.  בתשובה לבקשת חופש המידע לא נמצא מסמך המתעד את מינויו כדין, או מסמך המתעד את תפקידו. 
▪  ▪  ▪
עד לסוף שנת 2016, ועדת הבחירות המרכזית החזיקה בעמדה שהיא פטורה לחלוטין מחוק חופש המידע.  מאז, במהלך השנתיים וחצי האחרונות, הגישה עמותת על"ה - לשקיפות בתי המשפט [ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר)] סדרת בקשות חופש המידע, שעסקו בישרתן ותקינותן של מערכות המידע של הוועדה.  מעבר לממצאים החמורים לגבי מערכות המידע עצמן, הליכי הבקשות והתשובות תיעדו חוסר ישרה חמור ו/או מרמה של עורכי דין בכירים העומדים בראש הוועדה - עו"ד אורלי עדס -מנכלית, עו"ד דין לבנה - יועמ"ש, ועו"ד אלעד נוה - ממונה חופש המידע.  יו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר, סירב להגיב על בקשות חוזרות לקיים את חובת הדיווח...  בקשת חופש המידע שהוגשה היום, מנסה להבהיר את תקינות הטיפול ב"מעטפות הכפולות" - בהן אמורים להצביע בין 200,000 ל-250,000 בוחרים - חיילים, אנשי המשלחות הדיפלומטיות בחו"ל, ועוד.
קראו את הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/02/2019-02-24-2019.html
▪  ▪  ▪
תל-אביב, 24 לפברואר - עמותת על"ה - לשקיפות בתי המשפט [ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)] הגישה היום לוועדת הבחירות המרכזית בקשת חופש המידע לגבי דרך הטיפול ב"מעטפות הכפולות" - הליך ההצבעה של החיילים, אנשי המשלחות הדיפלומטיות בחו"ל, ועוד.
עיבוד נתוני "המעטפות הכפולות"
מספר גדול של מצביעים יצביע באמצעות "מעטפות כפולות" - ככל הנראה בין 200,000 ל-250,000 מצביעים. כלומר, הליך זה יקבע ככל הנראה 7-8 מנדטים בבחירות הקרובות.  בקשת חופש המידע שהוגשה היום, מנסה להבהיר מידע כללי לגבי הטיפול הראשוני ב"מעטפות הכפולות", שהתקבל בתשובה קודמת של הוועדה לגבי מערכת המידע "דמוקרטיה":
א) עיבוד הנתונים יתבצע על ידי ספק חיצוני (ולא עובדי מדינה) - שאת זהותו הוועדה מנסה להסתיר. בקשת חופש המידע שהוגשה היום - מבקשת את שמו של הספק.
ב) על פי דרישת ועדת הבחירות המרכזית,  הספק חייב להעסיק "סטטיסטיקאי מורשה" לפקח על עיבוד הנתונים. אבל מיהו "הסטטיסטיקאי המורשה", אם הוא קיים בכלל? בקשת חופש המידע שהוגשה היום מבקשת לגלות את שמו של הסטטיסטיקאי, ותיעוד של הסמכתו.
ג) הוועדה דורשת שהסטטיסטיקאי ימציא "נוסחה" (צריך להיות - "אלגוריתם") לעיבוד הנתונים ביחס למעטפות הכפולות, ושהספק יביא את "הנוסחה" לאישור הוועדה.  אבל מהי "הנוסחה"? והאם אכן אושרה על ידי הוועדה (אם בכלל יש לוועדה כישורים לבחון את "הנוסחה")?  בקשת חופש המידע שהוגשה היום מבקשת לגלות את "הנוסחה", כפי שהוגשה לוועדה על ידי הספק, ותיעוד של אישור "הנוסחה" על ידי הוועדה.
ד) לאחר אישור "הנוסחה" על ידי הוועדה, הספק אמור ליישם את הנוסחה במערכת דמוקרטיה.  אבל איך נדע שהספק לא זייף את יישום "הנוסחה", אפילו אם הנוסחה ראויה?  על פי הנהלים המחייבים, עובד מדינה אמור לבדוק את המערכת לאחר שסויים פיתוח היישום על פי "הנוסחה" (וולידציה), ולאשר שיישום "הנוסחה" נעשה כראוי. בקשת חופש המידע שהוגשה היום מבקשת תיעוד של הבדיקה והאישור של יישום "הנוסחה".
על פי מה שהתגלה בבקשות חופש המידע קודמות, קרוב לוודאי שהליך בדיקה קריטית זאת לא בוצע כלל מטעם הוועדה. חמור לא פחות: הסיכויים לקבל תשובה ישרה ובזמן על בקשת חופש המידע שהוגשה היום - קלוש.
עבר עשיר של ניסיון להימנע מקיום חופש המידע, ותשובות שקריות ומטעות
לפני כשבועיים נערכה פגישה ב"מכון הישראלי לדמוקרטיה" בהשתתפות בכירים במחשוב, אבטחת מידע וסייבר ומשפטנים, ובנוכחות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר.  בפגישה הועלו בעיות שונות לגבי ניהול מערכת הבחירות השנה.  הרושם הכללי היה שהוועדה אינה ערוכה למציאות בה הבחירות מתנהלות היום.  
באותה פגישה הועלתה גם הבעייתיות של סדרת התשובות השקריות והמטעות של הוועדה על בקשות חופש המידע בנוגע למחשוב הוועדה: [1]
* הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. 
* הוועדה מסרה שאין ברשותה כלל אישור על עמידה בתקן המחוייב בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. 
* בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון...  אבל עד היום הוועדה מסרבת לענות: מי אחראי לאישור המידע המועלה לאתר הוועדה?
* בעקבות החששות לגבי תפקוד מערכות המידע של הוועדה, התפרסמה בנובמבר האחרון  כתבה של העיתונאי בן כספית, האומרת שיו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר, "ירד לשורש הבעיה" ויזם הקמת "מערך הגנה רב-שכבתי" למערכות המידע של הוועדה. בתשובה על בקשת חופש המידע - הוועדה הכחישה כל קשר לנאמר בכתבה...
* הוועדה גררה במשך חודשים, בניגוד לחוק, תשובת חופש המידע לגבי פרוטוקולים של הוועדה. לפני כחודשיים, נאלצה עמותת על"ה להגיש לשופט חנן מלצר התראה לפני נקיטת צעדים משפטיים. [2] רק לאחר האיום בתביעה משפטית, התקבל חלק מהמידע המבוקש.  אולם בהמשך עלה חשש ברור, שהמידע שנמסר שקרי...
* הוועדה ממשיכה לדחות את קיום חופש המידע לגבי בקשה לקבלת העתק הפרוטוקול בו דנו בכירי הוועדה בדו"ח החמור של מבקר המדינה על הוועדה  - כולל מערכות המידע של הוועדה - לאחר בחירות 2015. 
תשובות חופש המידע של הוועדה מעלות חשש חמור לגבי ישרתם של בכירים בוועדה: מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי - עו"ד דין לבנה, וממונה חופש המידע - אלעד נווה. 
יתרה מזאת - על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו...
אוסף דוחות מבקר המדינה על ועדת הבחירות המרכזית, החל מדו"ח חמור במיוחד בשנת 2007, גם הם מערערים את האמון בתפקוד הוועדה, בפרט בכל הקשור למחשוב הוועדה.
גם התנהלות מנכלית הוועדה בהופעה לפני ישיבה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת המדע והטכנולוגיה ביוני 2017, הפגינה חוסר ישרה וניסיון להטעות את חברי הכנסת בעניינים הקשורים למחשוב הוועדה. [3]
שופטי בית המשפט העליון, המכהנים כיושבי ראש הוועדה, יצרו תחלופה גבוהה בתפקיד היושב ראש. זאת, בניגוד לרוח המחוקק. ב-15 השנים האחרונות כיהנו 10 שופטים כיושבי ראש הוועדה.  מצב זה גורם לחוסר אחריות ותפקוד שעיקרו טקסי, ואינו מעורר אמון בוועדה.
▪  ▪  ▪
דו"ח על"ה לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2018 התמקד ב"פיברוקים" (מרמה והונאה). דו"ח על"ה נכלל בדו"ח הסופי של נציב זכויות האדם על ישראל לשנת 2018, עם ההערה: "... התדרדרות חמורה בישרתן של רשויות החוק והמשפט... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."
קישורים
[1]2019-01-02 ועדת הבחירות המרכזית והיו"ר חנן מלצר - חששות חמורים לגבי ישרת הוועדה
https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/01/2019-01-02.html
[2] 2019-01-01 מה מסתירים בפרוטוקולים של וועדת הבחירות המרכזית? התראה לפני פעולה משפטית נשלחה לשופט חנן מלצר
https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/01/2019-01-01.html
[3] 2017-06-12 ועדת הבחירות המרכזית איננה כפופה לגופי הגנת הסייבר בישראל
https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press12.06.17j.aspx

להלן בקשת חופש המידע שהוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית
24 לפברואר, 2019
עו"ד אלעד נוה, הממונה על יישום חוק חופש המידע
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בדוא"ל:   hofeshmeida  ,  eladn@, בפקס: ‫‪02-5669855‬‬
הנידון:  בקשה על פי חוק חופש המידע – "המעטפות הכפולות” 
עו"ד אלעד נוה  הנכבד,
הריני מגיש בזאת את הבקשה שלהלן. אנא אשר קבלה בדוא”ל חוזר עם הנפקת מספר בקשה כראוי.
I. פרטי המבקש
שם:  דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל: joseph.zernik
פקס: 077-3179186
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש

תשובה על בקשה קודמת על פי חוק חופש  המידע אודות מערכת "דמוקרטיה" כללה את המסמך - "מערכת "דמוקרטיה" – מחשוב וועדת הבחירות המרכזית”.  התמונה לעיל היא קטע ממסמך זה, העוסק בטיפול ב”מעטפות הכפולות” (הצבעת החיילים, משלחות דיפלומטיות בחו”ל, וכו’).
בהמשך למידע שבמסמך זה, בקשה זאת היא לקבלת המידע ו/או המסמכים שלהלן בעניין "המעטפות הכפולות”:
1. פסקה 5. אומרת: "הספק אחראי לביצוע החישוב..." המידע המבוקש הוא:
 שם הספק האחראי לביצוע הפעולות המתוארות במסמך זה ביחס ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019.
2. פסקה 5. אומרת: "הספק אחראי לביצוע החישוב, באמצעות סטטיסטיקאי מוסמך". המסמכים המבוקשים הם:
 א) העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי) שהוגש לוועדה על ידי הספק המזוהה ב- 1., לעיל, המזהה את "הסטטיסטיקאי המוסמך" באמצעותו יתבצע החישוב ביחס ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019.
 ב) העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד את הסמכתו של הסטטיסטיקאי, שזוהה ב-2. א), לעיל.
3. תחת "הבהרה" נאמר: “נוסחת ההעמסה תובא [ע”י הספק- יצ] לאישור הוועדה לפני ביצועה". המסמכים המבוקשים הם:
 א) העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי אדם מוסמך מטעם הספק המזוהה ב- 1., לעיל, בו הובאה הנוסחה שתשמש לביצוע החישוב בקשר ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019 לאישור הוועדה.
 ב)  העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי המוסמכים מטעם הוועדה, בו הנוסחה, שהובאה על ידי הספק לוועדה ב- א), לעיל, אושרה כדין על ידי הוועדה לפני ביצועה.
4. העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי), חתום על ידי עובד מדינה בעל הסמכות המתאימה, המראה על בדיקה עצמאית, כולל  וולידציה, ואישור כדין על ידי עובד מדינה של יישום במערכת "דמוקרטיה" על ידי הספק שזוהה ב-1., לעיל, של הנוסחה, שהובאה לוועדה ב-א), לעיל, כפי שאושרה ב – ב) לעיל.
III. תשלום אגרה
אישור תשלום האגרה נשלח בדוא”ל/פקס נפרד.
‬בברכה,

דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

Thursday, February 21, 2019

2019-02-22 Pre-litigation notice sent to Director of Administration of Courts, Judge Yigal Mersel, pertaining to illegal database of "critics of judges"

Pre-litigation notice sent to Director of Administration of Courts, Judge Yigal Mersel, pertaining to illegal database of "critics of judges"
Circumstances, where Administration of Courts - a unit headed by a senior judge - is engaged in blatant violations of the law, raise serious concerns regarding integrity of the judiciary and the rule of law in the State of Israel.
 

Judge Yigal Mersel - Director of Administration of Courts.
▪  ▪  ▪
Over recent weeks, we have been informed that Deputy Attorney General Raz Nizri has been engaged in negotiations with the Administration of Courts, following inquiries by Meshilut-NGO, demanding the "freezing" of an illegal database of "critics of judges", which is maintained by the judiciary.  The office of Attorney General repeatedly announced that the judges must not continue the operation of such database.  However, the Administration of Courts issued opposite statements. Under such circumstances, FOIA request was filed a month ago with Administration of Courts, asking all data, which had been collected in such database, regarding Human Rights Alert -NGO Research Director.  Over the past month, the Administration of Courts has refused to confirm receipt of the FOIA request, refused to issued a FOIA request number, and failed to respond on the FOIA request withing the time prescribed by law.  Therefore, pre-litigation notice has been filed today with Judge Yigal Mersel, Director of Administration of Courts.
 ▪  ▪  ▪
Tel-Aviv, February 22 - Human Rights Alert-NGO has filed today with Judge Yigal Mersel - Director of Administration of Courts - a pre-litigation notice (copied below). A copy of the notice has also been filed with Deputy Attorney General Raz Nizri.  Such notice has been sent to Judge Yigal Mersel following refusal of Administration of Courts to duly receive and enter, and duly answer on FOIA request, which sought all information, maintained on Human Rights Alert- NGO Research Director, in the Administration of Courts' illegal database on "critics of judges".
Conduct of Administration of Courts in this case should be deemed not only in violation of the Freedom of Information Act, but also in violation of the fundamental principle that an individual is permitted to inspect all information maintained about him by the authorities.  Moreover, refusal of Administration of Courts to enter and answer on the FOIA request raises concerns of related violation of the Penal Code - the Protection of Privacy Act.
The FOIA request was filed after it had been published that Administration of Courts had established and maintained an illegal database of "critics of judges", and the data had also been distributed to judges. [1]  The establishment and operation of such database is deemed criminal conduct - violation of the Protection of Privacy Act.  Such database is operated in addition to another illegal database - of judges and candidates for judicial appointments. [2]
Later, it was reported that following inquiries by Meshilut-NGO, negotiations were held between Deputy Attorney General Raz Nizri and Administration of Courts regarding the illegal database of "critics of judges'.  The office of Attorney General issued statements, saying that Administration of Courts agreed to "freeze" the use of the illegal database. [3]  However, soon afterwards, the Administration of Courts issued statements, which disagreed with the Attorney General in this matter.
Later, the office of Attorney General again issued statements that an agreement had reached to stop the operation of the illegal database of "critics of judges".  However, Administration of Courts has not commented on such statements. In parallel, the office of Attorney General asked the public at large to inform the office of Attorney General in case individuals were unlawfully approached by Administration of Courts regarding publications, which were critical of judges. [4]
Human Rights Alert-NGO has been filing FOIA requests on the Administration of Courts for about 10 years.  Already the 2012 Human Rights Alert periodic report to the UN Human Rights Council documented the failure of Administration of Courts to comply with the Freedom of Information Act - specifically in matters which pertained to fundamental rights of all residents of the State of Israel.  The Administration of Courts' failure to comply with the Freedom of Information Act was again documented in the Human Rights Alert 2018 periodic report to the UN Human Rights Council.
Administration of Courts is not alone in such conduct. Also the Central Election Committee, headed by Supreme Court Justice Hanan Melcer had refused to answer on a FOIA request, until a pre-litigation notice was filed with Justice Melecer.  And the Central Election Committee had also provided over the past 2 years a series of false and misleading responses on FOIA requests...
Circumstances, where Administration of Courts and the Central Election Committee, headed by senior judicial officers, blatantly violate the law, raise serious concerns regarding integrity of the judiciary and the rule of law in the State of Israel.
▪  ▪  ▪
The Human Rights Alert 2018 periodic report to the UN Human Rights Council focused on "fabrications" (fraud and deceit). It was incorporated into the 2018 UN High Commissioner of Human Rights' periodic report on Israel with the note: "... serious deterioration in integrity of law and justice agencies... integrity and validity of any legal and judicial record, originating in Israel, should be deemed dubious at best."
LINKS
[1]2018-11-11 האח הגדול עינו פקוחה: כך מרגלת מערכת המשפט אחר אזרחים בניגוד לחוק
צוות מיוחד עוקב אחר גולשים שביקרו שופטים ברשת ואוסף עליהם מידע מבלי לדווח לרשויות. ארגון ‘לביא’: “הנוהל אינו חוקי ויש לבטלו”. חלק א’ בתחקיר
https://mida.org.il/2018/11/11/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9/
 2018-12-10 כתבתם פוסט נגד שופט? פרטיכם האישיים נכנסו למאגר
הנהלת ביהמ"ש מסרבת למחוק נתונים על אזרחים הכותבים פוסטים ברשתות החברתיות נגד שופטים, ובתנועה למשילות ודמוקרטיה הודיעו כי יעתרו לבג"ץ נגד ההחלטה
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-674640
[2] 2017-06-13 האם מרים נאור מחזיקה מאגר נתונים לא חוקי?
האם לפנינו שערורייה אדירה בבית-המשפט? האמנם מישהו הקים מאגר סודי ולא-חוקי על מחשב חשאי בלשכת נשיאת בית-המשפט העליון, שנועד לאסוף מידע על מועמדים לשיפוט?
https://mida.org.il/2017/06/13/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%97%D7%95%D7%A7/
2018-12-30 חוק וסדר? נחשף המאגר הסודי של המועמדים לכהן כשופטים
מאגר מידע המכונה "יהלום" כולל מידע מפורט על הציון שקיבלו המועמדים בקורס השפיטה • חלקם מונו למרות חוות הדעת הקשה - לאחר התערבות של שופטים אחרים
https://www.israelhayom.co.il/article/620245
[3] 2019-01-02 בעקבות תחקיר ‘מידה’: מנדלבליט הורה על הקפאת נוהל הריגול של בתי המשפט
היועמ”ש הורה על הפסקת השימוש במידע הרגיש על אזרחים שנאסף בניגוד לחוק, כפי שנחשף ב’מידה’. התנועה למשילות: “מקווים שהמאגר ימחק כליל”
https://mida.org.il/2019/01/02/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%98/
[4] 2019-02-10 פרסום ראשון: מערכת המשפט תפסיק לפנות למבקרי שופטים ברשת
לאחר שנחשף כי מערכת המשפט מקיימת מאגר מידע על בני אדם שמבקרים שופטים ברשתות החברתיות, והמאגר הוקפא, סוכם כי באופן זמני ייפסק הנוהל לבקש הסרת הפרסומים
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-684312

Following is the pre-litigation notice, sent to Director of Administration of Courts, Judge Yigal Mersel
February 21, 2019

Director of Administration of the Courts, Judge Yigal Mersel
Administration of the Courts, Jerusalem
Fax: 02-6513191; Email:  pniyot

FOIA Officer Ms Sharon Saban-Safrai
Fax: 02-6556887; Email: hofesh-hamidal , SHARONS

Re: FOIA request on the Administration of Courts - information about Joseph Zernik, PhD, in the “critics of the judges” database – warning prior to taking legal action
 Ref: January 21, 2019 FOIA request and request for receipt confirmation January 24, 2019 Repeat filing and request for receipt confirmation
Dear Director of Administration of the Courts, Judge Yigal Marzel and FOIA Officer Ms Sharon Saban-Safrai:
On January 22, 2019, we first filed the FOIA request, pertaining to information about Joseph Zernik, PhD, in the “critics of the judges” database, and asked for  confirmation of receipt and due designation of a FOIA request number.  On January 24, 2019, we refiled our above-mentioned FOIA request and again asked for confirmation of receipt and due designation of a FOIA request number. Such FOIA request was filed and refiled by email, by fax and by certified mail with certificate of delivery.  Regardless, to this day, neither direct confirmation of receipt, nor designated FOIA request number have been received directly from you (we hold Israel Post and electronic fax confirmation of receipt). Moreover, we have not received any response on the FOIA request itself by the date prescribed by law. 
Absent due, adequate response on the FOIA request itself within 7 days, we would be compelled to employ all legal actions at our disposal.
Truly,
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert – NGO (RA) 
PO Box 33407, Tel Aviv, Israel; Fax: 077-3179186
Email: joseph.zernik

CC: Deputy Attorney General (Constitutional-Public) Raz Nizri
By fax: 02-646-6849

2019-02-22 התראה לפני פעולות משפטיות נשלחה לשופט יגאל מרזל - מנהל בתי המשפט - בעניין מאגר המידע הבלתי חוקי על "מבקרי השופטים"

התראה לפני פעולות משפטיות נשלחה לשופט יגאל מרזל - מנהל בתי המשפט - בעניין מאגר המידע הבלתי חוקי על "מבקרי השופטים"
המצב בו הנהלת בתי המשפט - יחידה בראשות שופט בכיר - עוסקת בהפרת החוק בריש גלי, מעלה חששות לגבי ישרת השופטים ושלטון החוק במדינת ישראל...
 
השופט יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט.
▪  ▪  ▪
בשבועות האחרונים התבשרנו בתקשורת, שהמשנה ליועמ"ש רז נזרי עסק במשא ומתן עם הנהלת בתי המשפט, בעקבות פניות של התנועה למשילות ודמוקרטיה, בדרישה "להקפיא" את השימוש במאגר המידע הבלתי חוקי על "מבקרי השופטים".   משרד היועמ"ש פרסם שוב ושוב שאסור לשופטים להמשיך בניהול המאגר, אולם הנהלת בתי המשפט מסרה הודעות סותרות לתקשורת.  בהקשר זה, הוגשה לפני חודש בקשת חופש המידע להנהלת בתי המשפט, שביקשה כל מידע שנאסף במאגר על מנהל המחקר של עמותת על"ה - לשקיפות בתי המשפט [ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר)].  במהלך החודש שחלף מאז הוגשה בקשת חופש המידע, סירבה הנהלת בתי המשפט לאשר את קבלת הבקשה, סירבה להנפיק מספר בקשה כראוי, ולא ענתה על הבקשה במועד הקבוע בחוק.  לפיכך, הוגשה היום לשופט יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט, התראה לפני נקיטת פעולות משפטיות.
קראו את הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/02/2019-02-22.html
▪  ▪  ▪
תל-אביב, 22 לפברואר - עמותת על"ה - לשקיפות בתי המשפט [ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)] הגישה היום לשופט יגאל מרזל - מנהל בתי המשפט - התראה לפני נקיטת פעולות משפטיות (העתק ההתראה להלן).  העתק ההתראה נשלח גם למשנה ליועמ"ש (ציבורי/חוקתי) רז נזרי.  התראה זאת נשלחה לשופט יגאל מרזל עקב סירובה של הנהלת בתי המשפט לקבל לרישום כדין ולענות על בקשת חופש המידע, שביקשה את כל המידע שנשמר על מנהל המחקר של העמותה, במאגר המידע הבלתי חוקי של הנהלת בתי המשפט על "מבקרי השופטים".
יש לראות בהתנהלות הנהלת בתי המשפט בעניין זה לא רק הפרה של חוק חופש המידע, אלא גם הפרה של עקרון היסוד - זכותו של הפרט לקבל כל מידע שהרשויות מחזיקות אודותיו. מעבר לכך, קיים חשש ברור שסירובה של הנהלת בתי המשפט לרשום את בקשת חופש המידע ולענות עליה, נובע מהפרה של הוראות חוק העונשין במקרה זה - חוק הגנת הפרטיות.
הבקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה לאחר שבחודשים האחרונים התבשרנו, שהנהלת בתי השפט הקימה ומנהלת מאגר מידע בלתי חוקי על "מבקרי השופטים", והמידע במאגר זה גם מופץ לשופטים. [1]  הקמתו והפעלתו של מאגר זה נחזית כהתנהלות פלילית - הפרה של חוק הגנת הפרטיות.  מאגר זה הוקם ומתנהל בנוסף למאגר מידע בלתי חוקי נוסף - על השופטים והמועמדים לשפיטה. [2]
בהמשך, דווח בתקשורת שעקב יזמה של התנועה למשילות ודמוקרטיה נערך מו"מ בין המשנה ליועמ"ש רז נזרי לבין הנהלת בתי המשפט.  משרד היועמ"ש פירסם שהנהלת בתי המשפט הסכימה "להקפיא" את השימוש במאגר הבלתי חוקי.   [3]  אולם מיד אח"כ התפרסם שהשופטים אינם מסכימים לסיכום שפורסם על ידי משרד היועמ"ש.  בהמשך, התפרסם שוב, שמשרד היועמ"ש הגיע להסכמה עם הנהלת בתי המשפט להפסיק את השימוש במאגר.  יחד עם זאת, לא התפרסמה תגובה מהנהלת בתי המשפט על פירסום זה.  במקביל, פנה משרד היועמ"ש גם לציבור בבקשה לדווח למשרד היועמ"ש על הפרות מתמשכות בעניין זה - פניות של הנהלת בתי המשפט לפרטים בדרישה להסיר פרסומים ביקורתיים על השופטים. [4]
עמותת על"ה עוסקת בהגשת בקשות חופש המידע על הנהלת בתי המשפט כ-10 שנים.  כבר הדו"ח התקופתי של על"ה למועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2012 תיעד ופירט את הכשל בקיום חוק חופש המידע על ידי הנהלת בתי המשפט - בפרט בנושאים הקשורים לזכויות האדם הבסיסיות של כל תושבי מדינת ישראל.  מצב זה תועד שוב בדו"ח התקופתי של על"ה למועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2018.
הנהלת בתי המשפט אינה לבדה בהתנהלות זאת.  גם ועדת הבחירות המרכזית בראשות שופט בית המשפט העליון חנן מלצר סירבה לענות על בקשת חופש המידע עד להגשתה לאחרונה של התראה לפני פעולות משפטיות.  וגם ועדת הבחירות המרכזית סיפקה בשנתיים האחרונות באופן סדרתי תשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע...  
מצב זה, בו הנהלת בתי המשפט וועדת הבחירות המרכזית, בראשן עומדים שופטים בכירים, מפירות את החוק בריש גלי, מעורר חששות חמורים לגבי ישרת השופטים ושלטון החוק במדינת ישראל.
▪  ▪  ▪
דו"ח על"ה לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם התמקד ב"פיברוקים" (מרמה והונאה), ונכלל בדו"ח הסופי של נציב זכויות האדם על ישראל לשנת 2018, עם ההערה: "... התדרדרות חמורה בישרתן של רשויות החוק והמשפט... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."
קישורים
[1]2018-11-11 האח הגדול עינו פקוחה: כך מרגלת מערכת המשפט אחר אזרחים בניגוד לחוק
צוות מיוחד עוקב אחר גולשים שביקרו שופטים ברשת ואוסף עליהם מידע מבלי לדווח לרשויות. ארגון ‘לביא’: “הנוהל אינו חוקי ויש לבטלו”. חלק א’ בתחקיר
https://mida.org.il/2018/11/11/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9/
 2018-12-10 כתבתם פוסט נגד שופט? פרטיכם האישיים נכנסו למאגר
הנהלת ביהמ"ש מסרבת למחוק נתונים על אזרחים הכותבים פוסטים ברשתות החברתיות נגד שופטים, ובתנועה למשילות ודמוקרטיה הודיעו כי יעתרו לבג"ץ נגד ההחלטה
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-674640
[2] 2017-06-13 האם מרים נאור מחזיקה מאגר נתונים לא חוקי? 
האם לפנינו שערורייה אדירה בבית-המשפט? האמנם מישהו הקים מאגר סודי ולא-חוקי על מחשב חשאי בלשכת נשיאת בית-המשפט העליון, שנועד לאסוף מידע על מועמדים לשיפוט?
https://mida.org.il/2017/06/13/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%97%D7%95%D7%A7/
2018-12-30 חוק וסדר? נחשף המאגר הסודי של המועמדים לכהן כשופטים
מאגר מידע המכונה "יהלום" כולל מידע מפורט על הציון שקיבלו המועמדים בקורס השפיטה • חלקם מונו למרות חוות הדעת הקשה - לאחר התערבות של שופטים אחרים
https://www.israelhayom.co.il/article/620245
[3] 2019-01-02 בעקבות תחקיר ‘מידה’: מנדלבליט הורה על הקפאת נוהל הריגול של בתי המשפט
היועמ”ש הורה על הפסקת השימוש במידע הרגיש על אזרחים שנאסף בניגוד לחוק, כפי שנחשף ב’מידה’. התנועה למשילות: “מקווים שהמאגר ימחק כליל”
https://mida.org.il/2019/01/02/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%98/
[4]2019-02-10 פרסום ראשון: מערכת המשפט תפסיק לפנות למבקרי שופטים ברשת
לאחר שנחשף כי מערכת המשפט מקיימת מאגר מידע על בני אדם שמבקרים שופטים ברשתות החברתיות, והמאגר הוקפא, סוכם כי באופן זמני ייפסק הנוהל לבקש הסרת הפרסומים
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-684312

להלן ההתראה שנשלחה היום לשופט יגאל מרזל

21 לפברואר, 2019

מנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל
הנהלת בתי המשפט, ירושלים
בפקס: 02-6513191 ; בדוא"ל: pniyot@

הממונה על יישום חוק חופש המידע, הגברת שרון סבן ספראי
הנהלת בתי המשפט, ירושלים
בפקס: 02-6556887; בדוא"ל: hofesh-hamidal , SHARONS

הנידון: בקשת חופש המידע להנהלת בתי המשפט – מידע על דר’ יוסף צרניק במאגר המידע על "מבקרי השופטים" - התראה לפני נקיטת פעולה משפטית
סימוכין: בקשת חופש המידע ובקשה לאישור קבלה מיום 21 לינואר, 2019 
הגשה חוזרת ובקשה לאישור קבלה מיום 24 לינואר, 2019
לכבוד מנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל והממונה על יישום חוק חופש המידע, הגברת שרון סבן ספראי,
ביום 22 לינואר, 2019, הגשנו לראשונה את בקשת חופש המידע ביחס למידע על דר’ יוסף צרניק במאגר המידע על "מבקרי השופטים", וביקשנו אישור קבלה ומתן מספר בקשה כראוי. ביום 24 לינואר, 2019, הגשנו בשנית את בקשת חופש המידע הנ"ל, וביקשנו בשנית אישור קבלה ומתן מספר בקשה כראוי. בקשה זאת הוגשה למשרדיכם בדוא"ל, בפקס, ובדואר רשום עם אישור מסירה. למרות כל זאת, עד היום לא התקבל כל אישור קבלה ישירות מכם וכן לא התקבל מספר בקשה כראוי (ברשותנו אישורי קבלה באמצעות דואר ישראל ופקס אלקטרוני). כמו כן – לא התקבלה כל תשובה על הבקשה עצמה במועד הקבוע בחוק.
באם לא תתקבל תשובה ראויה והולמת לגופה של בקשת חופש המידע שבנידון בתוך 7 ימים, ניאלץ לנקוט בכל הפעולות החוקיות העומדות לנו בעניין זה.
בברכה,
_____________
דר' יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר 580654598)
פקס: 077-3179186; דוא"ל: joseph.zernik

העתק: עו"ד רז נזרי, משנה ליועמ"ש (חוקתי-ציבורי)
בפקס: 02-6467001

2019-02-17 AG Mandelblit's father's tombstone and "Suspect No 2": Where are documents 1-8? Also in the Rishon Court search and seizure process is perverted....


AG Mandelblit's father's tombstone and "Suspect No 2": Where are documents 1-8? Also in the Rishon Court search and seizure process is perverted....
Recent damage to AG Mandelblit's father's tombstone became a sensational news item, if not the fodder of false election campaign propaganda.  
Image may contain: 1 person, selfie and closeup Image may contain: 1 person, smiling, closeup 
Judge Guy Avnon (Rishon Magisrate Court), Police Commander Eran Filo (International Investigations), and AG Mandelblit's father's tombstone, after it was damaged.

▪ ▪ ▪

This morning we tried to follow up on the status of Request to Inspect the Rishon Magistrate Court search warrant court file of "Suspect No 2".
One should recall that in 2018, Ombudsman of the Judiciary has determined a "systematic failure" in the conduct of search warrant processes in the Tel-Aviv Magistrate Court: All judges had conducted such processes with no court files, no court file numbers, and no secretarial records for years.
So what is the state of affairs in the Rishon Magistrate Court?
The Rishon Magistrate Court is of special interest, since here, the Israel Police special organized crime, government corruption and international crime investigation units file their requests for warrants.  On the other hand, the Rishon Magistrate Court has gained some notoriety for the dubious gag orders, which have been repeatedly issued here by Presiding Judge Einat Ron in key government corruption scandals, and for perverting the criminal prosecutions of sex offender Judge Yitzhak Cohen and bribes receiver "Head of the Israeli FBI" Police Commander Menashe Arbiv.
The evidence, gained today in the case of "Suspect No 2", indicates that also in the Rishon Magistrate Court search warrant process is perverted.
Read more: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/02/2019-02-17-ag-mandelblits-fathers.html


1.No photo description available.

2.No photo description available.

3.Image may contain: text
1. January 22, 2019 Judge Guy Avnon "Search Warrant" against "Suspect No 2" in the case of damage to AG Mandelblit's father's tombstone. Instead of entering "Probable Cause" in the designated space in the form, Judge Avnon wrote "Documents were marked 1-8". 2. "Suspect No 2" Request to Inspect "Documents 1-8". 3.  Judge Avnon "Post-it Decisions" on the Request to Inspect to Inspect, including decisions, ordering the Investigative Unit to file its response on the Request to Inspect, and February 11, 2019 decision (never served, only discovered in today's visit and inquiry in the Office of the Clerk), which clarifies that no "Documents 1-8" exist in the court file, and therefore, the Request to Inspect "exhausted itself" and is denied.
▪ ▪ ▪
"Suspect No 2" has been trying for several weeks to find out what was the probable cause, which was presented by International Investigations/Organized Crime Unit Commander Eran Filo to Rishon Magistrate Judge Guy Avnon, and led to the issuance of the search and seizure warrant against "Suspect No 2", and also the basis for a lengthy interrogation.
* On January 23, 2019 - Commander Eran Filo perpetrated, in collusion with the traffic police, an arbitrary search without presenting a search warrant - while faking a traffic violation by "Suspect No 2", and later conducting a warrantless search in the vehicle in Beit Dagan.
* On January 27, 2019 - search was conducted in the home of "Suspect No 2", after a warrant, signed by Judge Guy Avnon (Rishon Magistrate Court) had been presented.  The warrant failed to indicate a probable cause in the designated space in the form.  Instead, Judge Avnon wrote: "Documents were marked 1-8". A cell phone, computer, and other items were seized.
* On January 29, 2019 - after access to inspect as a party in the case had been denied, "Suspect No 2" filed a request to inspect "Documents 1-8" in the Rishon Magistrate Court, in an effort to exercise the right to inspect and to copy - a right that had been declared by the Israeli Supreme Court - "a fundamental principle in any democratic regime, constitutional, supra-statutory..."
The "Investigating Unit" - (International Investigations/Organized Crime Unit) failed to respond on the request to inspect, regardless of repeat decisions and extentions by Judge Guy Avnon.
* On February 11, 2019 - in view of the Investigating Unit's failure to respond, Judge Guy Avnon issued a surprising decision - which suddenly discovered that "Documents 1-8" did not exist at all in the court file.
* Today, February 17, 2019 - the (International Investigations/Organized Crime Unit) returned to "Suspect No 2" his computer (the cell phone was returned a day following its seizure).
In short: the entire investigation appears lacking in foundation.
▪ ▪ ▪
What are the plausible explanations for such circumstances?
a) "Documents 1-8" - the purported "probable cause" - have never existed at all. It was just a bluff.
b)  "Documents 1-8" - the purported "probable cause" - were presented by Commander Eran Filo to Judge Guy Avnon, but were never entered into the court file - a serious perversion of due process, pertaining to the issuing of a search warrant .
c) "Documents 1-8" - the purported "probable cause" - were presented by Commander Eran Filo to Judge Guy Avnon, were entered into the court file - but were later removed - a serious perversion of court process and court records.
The three possibilities present a spectrum of incompetence and/or corruption in search and seizure process.
The findings raise serious concerns of a "local failure" by Judge Guy Avnon (Rishon Magistrate Court) and Police Commander Eran Filo (International Investigations/Organized Crime Unit) in the conduct of search and seizure warrant process. 
However, the findings also raise concerns of a "systematic failure" in the relationships between the Rishon Magistrate Court judges and International Investigations/Organized Crime Unit police commanders - pertaining to search and seizure warrant processes.
▪ ▪ ▪
The right for security against arbitrary search and seizure is a fundamental civil and human right, which has been recognized in the West for over 300 years.  Its violation is a cardinal sign of a dictatorial regime.
In Israel, the right exists in theory. However, in the bloggers and vengeful judges affair, it was exposed that all Tel-Aviv magistrate judges  have perverted search and seizure warrant processes for years in collusion with the Israel Police - conducting process with no court files, no court file numbers and no secretarial registry.
▪ ▪ ▪
On such background - Supreme Court Presiding Justice is laboring to convince the public (assisted by a new PR adviser) that the judges are the guardians of civil rights in Israel.


2019-02-17 המצבה של מנדלבליט האב, ופרשת "החשוד מס' 2": איה "מסמכים 1-8"? גם בראשון מפברקים הליכים בצווי חיפוש ותפיסה!

המצבה של מנדלבליט האב ופרשת "החשוד מס' 2": איה "מסמכים 1-8"? גם בראשון מפברקים הליכים בצווי חיפוש ותפיסה!
---
ברקע - פרשת הנזק למצבה של אביו של מנדלבליט, שהפכה לנושא חדשותי, אם לא נושא לפרופגנדה שקרית במערכת הבחירות.  הבוקר ניסינו לברר את מצב הבקשה לעיון בתיק צו החיפוש בבית המשפט השלום ראשון.
כזכור, נציב תלונות הציבור על השופטים מצא "כשל מערכתי" בניהול הליכים בצווי חיפוש ותפיסה בבית המשפט השלום ת"א. 

אז מה המצב בשלום ראשון?
* ביחידת העילית של משטרת ישראל - יאחב"ל/לה"ב - אלה שאמורים לנהל את חקירות הפשע המאורגן, השחיתות השלטונית, פרשות בינלאומיות סבוכות,
* ובבית המשפט השלום ראשון - בית משפט פרברי, שזכה למוניטין מפוקפקים - זה שבו הוציאה הנשיאה עינת רון את צווי איסור הפרסום בתיק הצוללות, וזה שבו ניהלה הנשיאה עינת רון הליכי משפט מפוברקים על השופט עבריין המין יצחק כהן מנצרת ו"ראש FBI הישראלי", אוכל השוחד מנשה ארביב... (אבל את צווי איסור הפרסום בפרשת #אפי_נוה_והמינויים לקחו לשלום נתניה...)

הראיות שנמצאו היום מצביעות על פיברוק הליכים בצווי חיפוש ותפיסה גם בשלום ראשון.

Image may contain: 1 person, selfie and closeup Image may contain: 1 person, smiling, closeup 
השופט גיא אבנון (שלום ראשון) ורפ"ק ערן פילו (יאחב"ל/לה"ב), המצבה של מנדלבליט האב, לאחר הנזק.
---
1.No photo description available. 2.No photo description available.

3. Image may contain: text
1. "צו חיפוש" של השופט גיא אבנון (שלום ראשון) מיום 22 לינואר, 2019, נגד "החשוד מס' 2" בפרשת הנזק למצבה על קבר אביו של מנדלבליט. במקום לפרט את "העילה למתן הצו", השופט כתב "סומנו מסמכים 1-8". עכשיו התברר שהם לא קיימים בתיק בית המשפט... 2. "בקשת עיון" של "החשוד מס' 2", ב"מסמכים 1-8" מתיק "צו החיפוש". 3. "החלטות בפתקית" של השופט גיא אבנון על בקשת העיון, כולל החלטות הקוראות ל"יחידה החוקרת" להגיש תגובה לבקשת העיון, והחלטה מיום 11 לפברואר, 2019, בהעדר תגובה של "היחידה החוקרת", המבהירה, שאין קיימים בתיק בית המשפט "מסמכים 1-8", ומשום כך "הבקשה מיצתה את עצמה"...
---
"החשוד מס' 2" מנסה כבר מספר שבועות לברר מהי העילה הסבירה שהציג חוקר יאחב"ל/לה"ב ערן פילו לשופט שלום ראשון גיא אבנון, שהביאה להוצאת צו חיפוש ותפיסה נגד "החשוד מס' 2", והייתה גם הבסיס לחקירה הממושכת נגדו.
* ביום 23 לינואר, 2019 - ביצע רפ"ק ערן פילו, בסיוע משטרת התנועה חיפוש שרירותי ללא הצגת צו חיפוש - תוך פברוק של עבירת תנועה של "החשוד מס' 2", ואח"כ חיפוש ברכב ללא צו בבית דגן.
* ביום 27 לינואר, 2019 - נערך חיפוש בביתו של "החשוד מס' 2", והוצג לו צו שהוצא על ידי השופט גיא אבנון (שלום ראשון). צו החיפוש והתפיסה לא ציין כנדרש כל "עילה סבירה". במקום זאת ציין השופט גיא אבנון "מסמכים סומנו 1-8".
* ביום 29 לינואר, 2019 - לאחר שנמנעה הגישה לעיון כבעל דין, הגיש "החשוד מס' 2" בקשת עיון ב"מסמכים 1-8" בבית המשפט השלום ראשון, במטרה לממש את זכות העיון - זכות שהוכרזה על ידי בג"ץ: "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי, חוקתי - על חוקי..."
* "היחידה החוקרת" - יאחב"ל/לה"ב - לא ענתה על בקשת העיון, למרות החלטות חוזרות וארכות שניתנו לה על ידי השופט גיא אבנון.
* ביום 11 לפברואר, 2019 - לנוכח חוסר תגובה של "היחידה החוקרת", הוציא השופט גיא אבנון החלטה מפתיעה, שגילתה לפתע שלא קיימים בכלל "מסמכים 1-8" בתיק בית המשפט.
* היום, החזירו בלה"ב ל"חשוד מס' 2" את המחשב שנתפס - "לפנים משורת הדין". הנייד הוחזר כבר למחרת התפיסה. בקיצור - נראה שכל הסיפור היה חסר כל בסיס.
---
מהם הפירושים האפשריים לממצאים אלה:
א) מעולם לא היו בנמצא "מסמכים 1-8" שהיו העילה הסבירה לצו החיפוש והתפיסה - סתם בלוף.
ב) "מסמכים 1-8" - הוצגו על ידי רפ"ק ערן פילו לשופט גיא אבנון, אבל לא נרשמו ולא נשמרו בתיק בית המשפט - שיבוש חמור של הליך ראוי.
ג) "מסמכים 1-8" - הוצגו על ידי רפ"ק ערן פילו לשופט גיא אבנון, נרשמו ונשמרו בתיק בית המשפט - אולם הועלמו מהתיק בשלב מאוחר יותר.
שלוש האפשרויות הנ"ל מציגות רצף מדרגי של אי-כשירות ו/או שחיתות בהליכי חיפוש ותפיסה.
---
הממצאים מעלים חשש חמור ל"כשל נקודתי" של השופט גיא אבנון (שלום ראשון) ורפ"ק ערון פילו (יאח"בל/לה"ב) בניהול הליכי צו חיפוש ותפיסה. אולם קיים גם חשש, ל"כשל מערכתי" ביחסים בין שופטי שלום ראשון ליאחב"ל/לה"ב - פיברוק שיטתי של הליכים בעניין צווי חיפוש ותפיסה.
כזכור, הזכות לביטחון מפני חיפוש ותפיסה שרירותיים היא זכות אזרחית וזכות אדם בסיסית, המוכרת כבר מעל ל-300 שנים בעולם המערבי. הפרתה היא סימן מובהק של משטר דיקטטורי.
אצלנו הזכות קיימת בתיאוריה. אולם בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים נחשף שכל שופטי השלום ת"א עסקו במשך שנים בהונאה בהליכי חיפוש ותפיסה - פיברקו את ההליכים בצוותא חדא עם משטרת ת"א, ללא תיקים, ללא מספרי תיקים, וללא כל רישום מזכירותי...
וברקע - נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות מנסה לטעון, ומעסיקה יחצ"ן לעזרה, שהשופטים הם אלה ששומרים על הזכויות שלנו...