Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Thursday, February 28, 2019

2019-03-01 בקשה דחופה ליועמ"ש מנדלבליט - לקבלת העתק מסמך אמתי של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו", לאחר פרסום מסמך מפוברק


בקשה דחופה ליועמ"ש מנדלבליט - לקבלת העתק מסמך אמתי של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו", לאחר פרסום מסמך מפוברק
  

מובן מאליו, שזהו מסמך של מדינת ישראל בעל חשיבות היסטורית. מובן מאליו, שלמסמך זה חשיבות מרובה במערכת הבחירות המתנהלת כעת במדינת ישראל. לפיכך, פרסום מסמך משובש וחסר תוקף בעניין זה בלתי סביר בעליל.  הפיברוקים השיטתיים של מסמכים חוקיים ושיפוטיים מערערים לחלוטין את אמון הציבור במערכת החוק והמשפט. יש לראות בשגרת הפיברוקים הפרה חמורה של זכויות האדם והתנהלות החותרת תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
 
תל-אביב, 01 למרץ - בקשה דחופה נשלחה הבוקר ליועמ"ש אביחי מנדלבליט - לקבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי) של  "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו". הבקשה הוגשה לאחר הפרסום אתמול של מסמך משובש וחסר תוקף בעליל ("פיברוק").
יש לציין שמשרדי הממשלה והתקשורת בישראל מפרסמים בשגרה מסמכים חוקיים ושיפוטיים מפוברקים.  התנהלות זאת מערערת את ישרת מערכת החוק  והמשפט מיסודה, ויש לראות בה הפרה חמורה של זכויות האדם והתנהלות החותרת תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
להלן הבקשה שנשלחה הבוקר ליועמ"ש אביחי מנדלבליט
01 למרץ, 2019

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
משרד המשפטים
צלאח א-דין 29, ירושלים 91010
טל': 02-6466521/2  פקס: 02-6467001
דוא”ל:  pniyot.tzibur,  mancal , 
בפקס ובדוא”ל

הנידון: "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו" – פרסום מסמך משובש, חסר תוקף ("מפוברק"), ובקשה דחופה להעתק מסמך אמתי (אותנטי)
הריני מבקש את תגובתך בהקדם המידי. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

לכבוד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט,
אתמול, 28 לפברואר, 2019, התפרסם בתקשורת, בשמך, לאחר ציפיה של שנים, “כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו".  לדוגמה, פרסום של ערוץ 2 בקישור שבהערת השוליים. [1]
דא עקא, המסמך שפורסם, שהוא מסמך אלקטרוני סרוק, ונקרא כמכתב למר נתניהו, נחזה על פניו כמסמך משובש וחסר תוקף (“פיברוק"). 
1)

2)

3)

בדוגמאות לעיל: 1) קטע מעמוד הפתיחה  - ללא סמל המדינה, ללא שם משרדך,  וללא מספר אסמכתא, ללא שם הנמען וללא פניה לנמען; 2) קטע מעמוד 54 מתוך 57 - ובו תיבת חתימה בלתי חתומה; 3) קטע מעמוד 56 מתוך 57 – ובו תיבת חתימה חוזרת, הפעם חתומה.
מובן מאליו, שזהו מסמך של מדינת ישראל בעל חשיבות היסטורית.  מובן מאליו, שלמסמך זה חשיבות מרובה במערכת הבחירות המתנהלת כעת במדינת ישראל. לפיכך, פרסום מסמך משובש וחסר תוקף בעניין זה בלתי סביר בעליל.
כרך עב-כרס הוגש ע"י ערנות לזכויות האדם -אל"מ (ע"ר) לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"ם.  הכרך עסק כולו ב"פיברוקים".  כרך זה נכלל בדו"ח הסופי של המועצה על ישראל לשנת 2018, עם ההערה: “… התדרדרות חמורה בישרת סוכנויות חוק ומשפט בישראל…  תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב.”
הן התקשורת והן פקידי ממשל בכירים, כולל נשיא המדינה, שבו וציינו בשנה האחרונה את ההתדרדרות באמון הציבור במערכת החוק והמשפט.  בנוסף לסדרת שערוריות אחרות, אופן הטיפול בפרשות נתניהו הוא אחד הגורמים המרכזיים לכך.
לאור כל האמור לעיל, ומתוך תקווה לאשש את אמון הציבור בהתנהלות מערכת החוק והמשפט, הריני מבקש בזאת העתק של מסמך אמתי (אותנטי) של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו" מיום 28 לפברואר, 2018, ככל שהוא קיים.  
בברכת מרבין בשמחה,

דר' יוסף צרניק 

ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

No comments:

Post a Comment