Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, January 1, 2019

2019-01-01 מה מסתירים בפרוטוקולים של וועדת הבחירות המרכזית? התראה לפני פעולה משפטית נשלחה לשופט חנן מלצר

2019-01-01 מה מסתירים בפרוטוקולים של וועדת הבחירות המרכזית? התראה לפני פעולה משפטית נשלחה לשופט חנן מלצר
שקיפות זרה משום מה לוועדת הבחירות המרכזית:  ועדת הבחירות המרכזית מנסה שוב ושוב להסתיר את אופן התנהלותה, בפרט בכל הקשור למחשוב הוועדה.  עכשיו - הוועדה מסרבת לגלות את הפרוטוקולים של נשיאות ומליאת הוועדה.   
כבר לפני עשור תיעדו דוחות מבקר המדינה התנהלות שיש לראותה כמושחתת, ויו"ר הכנסת אז, דליה איציק, רצתה "להסיר את הכתם" ולסלק את הוועדה ממשכן הכנסת... דוחות מבקר המדינה לאחר בחירות 2013 ולאחר בחירות 2015 תיעדו כשלים בלתי נתפסים במחשוב הוועדה...  
העיתונאי בן כספית דיווח לפני חודשיים, שהשופט חנן מלצר "ירד לשורש הבעיה" ויזם "מערכת הגנה רב-שכבתית" למערכות המידע של הוועדה... אולם בתשובה על בקשת חופש המידע הוועדה הכחישה כל קשר לפרסום של כספית, וסירבה לספק כל תיעוד של יזמה כזאת של מלצר.  אז מי היה המקור לידיעה המפוברקת?  האם ייתכן ששופט בית המשפט העליון חנן מלצר עצמו מפיץ מידע כוזב על עצמו?  
בקשת חופש המידע שהוגשה לראשונה בפברואר 2018, מבקשת העתקי פרוטוקולים של ישיבות נשיאות ומליאת הוועדה. פרוטוקולים אלה אמורים להראות עד כמה ובמה היו מעורבים יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון.  לאחר התכתבות שנמשכה חודשים, הוועדה הסכימה לבסוף לספק תחילה את דפי סדר היום של הישיבות מיום הבחירות של שנת 2015 ועד היום. דבר לא התקבל עד היום. 
English Abastract
Pre-litigation notice was filed with Supreme Court Justice Hanan Melcer and the Central Election Committee.  The Committee persists in refusing to comply with the Freedom of Information Act. Until 2016, the Committee held itself exempt from the act. Following a special amendment to the act, Human Rights Alert-NGO started filing a series of FOIA requests, particularly pertaining to validity and integrity of the Committee's IT systems.
Already the 2007 State Ombudsman report documented conduct of the Committee, which should be deemed corrupt, and Knesset Chairman Dalia Itzik initiated process to evict the Committee from the Knesset's building... The State Ombudsman reports following the 2013 and 2015 general elections documented incredible failures in validity and integrity of the Committee's IT systems.
In November 2018, journalist Ben Caspit published a report, which purported that Justice Hanan Melcer "has already delved into the depths of the issue" and "is working toward the establishment of a multi-layer cyber protection system". FOIA response by the Committee denied any relationship between the committee and such media report, and refused to provide any record, which documented the purported Melcer's initiative.  Is it possible that Justice Melcer himself planted "fake news"? 
The pre-litigation notice pertains to a FOIA request, which was filed in February 2018 (standard response time by law is 30 days...).  The request pertained to copies of protocols of the Committee's Presidency and Plenum meetings. These are the meetings in which the chairmen - justices of the Supreme Court - participate.  Such protocols are likely to show what is the level of involvement of the chairmen in arrangement of the Committee in general, and relative to its invalid IT systems in particular.
The refusal of a government agency, headed by a Supreme Court justice, to comply with the law, and its insistence on lack of transparency, are incomprehensible.

  
תמונות. השופטת אסתר חיות - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית עד אפריל 2018, השופט חנן מלצר - יו"ר הוועדה היום,  עו"ד אורלי עדס - מכנלית הוועדה, לזר דודוביץ' - איש המסתורין, שיושרת הבחירות בידיו.
---
תל-אביב, 01 לינואר - התראה לפני נקיטת פעולה משפטית נשלחה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר. ההתראה (העתקה להלן) נשלחה לאחר שבקשת חופש המידע, בנוגע לפרוטוקולים של ישיבות הוועדה, בהן משתתף היו"ר - שופט בית המשפט העליון, לא נענתה עד היום. הבקשה הוגשה לראשונה בפברואר 2018, והזמן הקבוע בחוק למתן תשובה הוא 30 יום...
ועדת הבחירות המרכזית, בראשות שופטי בית המשפט העליון, אינה מכירה כנראה בזכות הציבור לדעת ולפקח על התנהלות רשויות השלטון... עד שנת 2016, הוועדה החזיקה בעמדה התמוהה שהיא פטורה לחלוטין מחוק חופש המידע.  לאחר תיקון לחוק, שהחיל במפורש את חופש המידע על הוועדה, הגישה עמותת ערנות לזכויות האדם [על"ה - לשקיפות בתי המשפט] סדרת בקשות חופש המידע, הראשונות אי פעם על הוועדה.  מוקד הבקשות היה מחשוב ועדת הבחירות המרכזית, הפיקוח על תהליך המחשוב, ומעורבותם של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון בתנהלות הוועדה בכלל, ובניהול פרויקט המחשוב בפרט.  
תשובות הוועדה העלו חשדות לגבי מרמה בהתנהלות הוועדה, בפרט בכל הנוגע למחשוב ולמערכת "דמוקרטיה" - שמעבדת את תוצאות הבחירות.
לדוגמה:
א) הוועדה התבקשה לספק את התיעוד הנדרש של בדיקה ואישור על יד עובד מדינה של מערכות המידע של הוועדה. הוועדה השיבה תחילה שהשב"כ בדק ואישר (אך לא סיפקה את התיעוד שבוקש).  לאחר שתשובת הוועדה הוכחשה על ידי השב"כ, הוועדה שלחה תשובה מתוקנת - שאין בנמצא אישור בדיקה כנדרש.
ב) הוועדה התבקשה לספק את התיעוד של עמידה בתקן המחוייב בחוק בישראל לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. הוועדה השיבה שאין בידיהם אישור כזה.
ג) הוועדה התבקשה לספק את התיעוד של סמכויות והרשאות ביחס למידע המתפרסם באתר הוועדה. הוועדה השיבה בתשובה הנחזית כמרמה, שניסתה להציג את התהליך כאילו הוא אוטומטי - ללא מגע יד אדם.  לאחר שהוצגו לוועדה דוגמאות של מידע שקרי, שפורסם באתר הוועדה, הוועדה שלחה תשובה מתוקנת - שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון... 
ד) הוועדה ניסתה להציג את מר לזר דודוביץ' כמי שאחראי למחשוב הוועדה.  בתשובה על בקשת חופש המידע לגבי תיעוד מינויו ותיאור תפקידו וסמכויותיו של מר דודוביץ'  - לא נמצא כל תיעוד.
לאור הכשלים הברורים בפיתוחה, הטמעתה והפעלתה של מערכת "דמוקרטיה" - מן הראוי לאסור את השימוש בה בבחירות 2019.  
---
ערנות לזכויות האדם - אל"מ (ע"ר) 
העמותה עוסקת בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו -  בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. העמותה עוסקת במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות.  עיקר פעולתה של העמותה בגילויארכיונאות והפצת מסמכים,  דוחותמאמריםפרסומים בתקשורתהופעות בכנסים בנושאים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.
התראה שנשלחה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר

30 לדצמבר,  2018

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בפקס: ; בדוא"ל:

עו"ד אלעד נוה, הממונה על יישום חוק חופש המידע
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בדוא"ל:  

עו"ד רז נזרי, משנה ליועמ"ש (חוקתי-ציבורי) 
בפקס: 

הנידון: בקשת חופש המידע (2-0219-18) בוועדת הבחירות המרכזית – התראה לפני נקיטת פעולה משפטית 
סימוכין: מכתבכם מיום 25 לדצמבר, 2018 – 04595518
תשובתנו מיום 25 לדצמבר, 2018
חילופי דוא"ל מיום 27 לדצמבר, 2018
לכבוד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר, ממונה חופש המידע אלעד נוה, והמשנה ליועמ"ש רז נזרי,
לאחר תכתובת ממושכת בעניין בקשת חופש המידע שבנידון, שהוגשה לראשונה ביום 18 לפברואר 2018, לאור תכתובת מיום 25 ומיום 27 לדצמבר, 2018, שבסימוכין, ולנוכח הבחירות הקרבות, הרינו מבקשים בזאת תשובה ראויה והולמת לגופה של בקשת חופש המידע שבנידון בתוך 7 ימים. 
באם לא תתקבל תשובה ראויה והולמת לגופה של הבקשה שבנידון תוך 7 ימים,  לא תיוותר בידי העמותה ברירה, אלא לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לה בעניין שבנידון. 
בברכה,
_____________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר)
ת"ד 33407, ת"א 6133301; פקס: 
דוא"ל

No comments:

Post a Comment