Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Friday, January 25, 2019

2019-01-25 השופטת רונית פוזננסקי, הבלוגרית לורי שם-טוב, והאגודה לזכויות האזרח - מעבר ל"מסרונים" - צו פיקטיבי וחשש ל"זיהום חמור של ההליך השיפוטי"

השופטת רונית פוזננסקי, הבלוגרית לורי שם-טוב, והאגודה לזכויות האזרח - מעבר ל"מסרונים" - צו פיקטיבי וחשש ל"זיהום חמור של ההליך השיפוטי"
האגודה לזכויות האזרח פנתה בסוף החודש שעבר לנשיאת בית המשפט העליון ולפרקליט המדינה שי ניצן והעלתה חשש ל"זיהום חמור של ההליך השיפוטי" על ידי השופטת רונית פוזננסקי.  הראיות להתנהלותה זאת של השופטת פוזננסקי עלו מתוך בקשה של לורי שם-טוב להצטרף לעתירה של השופטת פוזננסקי לבג"ץ (שהביאה להחזרתה לכהונת שופטת, לאחר שהודחה על ידי בית הדין המשמעתי של השופטים בפרשת "המסרונים"). לורי שם-טוב ביקשה להצטרף לעתירה ולהוסיף ראיות לגבי התנהלותה של השופטת פוזננסקי בשיתוף פעולה עם משטרת ת"א בסדרת מקרים הנוגעים להליכי הוצאת צווי חיפוש ותפיסה - להעלות בדיון בבג"ץ את "זעקת הקורבנות". בג"ץ דחה את בקשתה של לורי שם-טוב על הסף, ללא הנמקה של ממש. עד היום לא התקבלה תגובת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות או פרקליט המדינה שי ניצן על פניית האגודה לזכויות האזרח בעניין.  פרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים מעלה תמונת מצב מקפת בעניין ההתנהלות השגרתית של גורמי חקירה והשופטים בנושא הראיות האלקטרוניות לגבי אזרחים מהשורה. תמונת מצב זאת הופכת את הדיון בנושא ראיות אלקטרוניות -  המתנהל עתה בתקשורת על ידי משפטנים בעניין יו"ר לשכת עורכי הדין אפי נוה -  למתחסד, בררני, ומנותק מהמציאות.  
שלשום התפרסמה קריאתו של פרופ' בועז סנג'רו: "לשחרר את לורי שם-טוב ממעצרה. הנטל הכבד הוא עתה על השופטים". 
הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/01/2019-01-25.html
 תל-אביב, 25 לינואר - שלשום התפרסמה קריאתו של פרופ' בועז סנג'רו: "לשחרר את לורי שם-טוב ממעצרה. הנטל הכבד הוא עתה על השופטים". [1] אולם כבר בסוף החודש שעבר פנתה  האגודה לזכויות האזרח לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות ולפרקליט המדינה שי ניצן בעניין השופטת פוזננסקי, על סמך ראיות שהעלת הבלוגרית לורי שם-טוב בבקשה להצטרף לעתירתה של השופטת פוזננסקי (שהביאה לחזרתה לכהונת שופטת, לאחר שהודחה על ידי בית הדין המשמעתי של השופטים).  פניית האגודה מיום 30 לדצמבר, 2018, בחלקה אומרת (הפנייה במלואה להלן):
אם הפרטים המועלים בבקשה מדויקים, מדובר בזיהום חמור של ההליך השיפוטי ובהפיכת בית המשפט לשותף מלא בתרגיל חקירה.  בעבר היה מקרה בו המשטרה זייפה החלטה שיפוטית כתרגיל חקירה, ובית המשפט מתח על כך ובצדק ביקורת חריפה ביותר. מקרה זה חמור לא פחות - אם לא יותר.
למחרת, ביום 31 לדצמבר, 2018, פנתה שוב האגודה לנשיאה חיות ולפרקליט המדינה שיניצן והוסיפה את הראיות שהיו חסרות בפנייתה יום קודם.


פניית האגודה בעניין הצו הפיקטיבי של השופטת רונית פוזננסקי בשיתוף פעולה עם משטרת ת"א היא רק נדבך אחרון בתמונת המצב לגבי ראיות אלקטרוניות, כפי שהיא עולה מפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים:
* התנהלות משטרת ת"א יחד עם שופטי בית המשפט השלום ת"א, כפי שתועדה על ידי לורי שם-טוב, בעניין הליכים להוצאת צווי חיפוש ותפיסה בארץ, הביאה כבר קודם לכן להחלטה יוצאת דופן של נציב תלונות הציבור על השופטים בדבר "כשל מערכתי", שנמשך שנים, וכלל את כל שופטי בית המשפט השלום ת"א, שניהלו הליכים "מפוברקים" ללא תיקים וללא כל רישום מזכירותי.
* התנהלות משטרת ת"א ואחרים בפרשה זאת, בעניין הפעלת רשויות החוק בארה"ב לתפיסת ראיות אלקטרוניות בחו"ל, העלתה כבר קודם לכן חששות להתנהלות בלתי ראויה, "פיברוק" הליכים, ושימוש בעילת שווא של "טרור רשתי".
* התנהלות חוקרי  משטרת ת"א ביחס לחילוץ ראיות אלקטרוניות והגשתם לבית המשפט, תוך זילות נהלים ותקנות לגבי אימות (אותנטיקציה) של ראיות אלקטרוניות היו גם חלק מטענות שהועלו לאחרונה לגבי בידוי ושיבוש ראיות, במסגרת הליך נפרד, אך קשור ישירות לפרשה, של מר משה הלוי נגד משטרת ישראל ואחרים.
* סדרת החלטות שיפוטיות בעניין מניעת גישתה של לורי שם-טוב לראיות אלקטרוניות, בין השאר - ראיות אלקטרוניות שעל פי התביעה חולצו ממכשירים של הנאשמת עצמה, מעלה חששות כבדים לגבי קיום יסודות ההליך הראוי, משפט פובמי והוגן.
פרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים מעלה תמונת מצב מקפת, עכשווית, בעניין ההתנהלות השגרתית של גורמי חקירה והשופטים בנושא ראיות אלקטרוניות לגבי אזרחים מהשורה. תמונת מצב זאת הופכת את דיוני המשפטנים, המתנהלים עתה בתקשורת, בנושא ראיות אלקטרוניות בעניין יו"ר לשכת עורכי הדין אפי נוה למתחסדים, בררניים, ומנותקים מהמציאות. 
קישורים
[1] "אויבת האומה"? החזקתה במעצר, כבר שנתיים, של הבלוגרית לורי שם טוב - רמיסת חירות וכבוד האדם
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001269969No comments:

Post a Comment