Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Monday, January 21, 2019

2019-01-22 בקשת חופש המידע הוגשה להנהלת בתי המשפט - מידע אישי ממאגר המידע הבלתי חוקי על "מבקרי השופטים"

בקשת חופש המידע הוגשה להנהלת בתי המשפט - מידע אישי ממאגר המידע הבלתי חוקי על "מבקרי השופטים"
דיווחים בתקשורת מתעדים שהנהלת בתי המשפט מנהלת מאגר מידע בלתי חוקי על "מבקרי השופטים".  בקשת חופש המידע מבקשת כל מידע על המבקש, שהוא ללא ספק מ"מבקרי השופטים", שנכלל במאגר בלתי חוקי זה...  הנהלת בתי המשפט לא הצטיינה בעבר בישרה בתשובות על בקשות חופש המידע, כפי שתועד בדוחות למועצת זכויות האדם של האו"ם.  נותר לחכות ולראות כיצד תגיב הפעם...


תל-אביב, 22 לינואר - בקשת חופש המידע הוגשה להנהלת בתי המשפט, ומבקשת כל מידע על המבקש, שנכלל במאגר המידע הבלתי חוקי על "מבקרי השופטים", שמחזיקה הנהלת בתי המשפט.
שורת דיווחי תקשורת עסקו לאחרונה במאגר מידע בלתי חוקי זה:

* האח הגדול עינו פקוחה: כך מרגלת מערכת המשפט אחר אזרחים בניגוד לחוק
https://mida.org.il/2018/11/11/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9/

* לביא: מאגר של הנהלת בתי המשפט לא רשום כדין
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%90__%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95_%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%93%D7%99%D7%9F

* מנדלבליט בוחן: המאגר של הנהלת בתי המשפט
http://www.kolhazman.co.il/358890

* המשנה ליועמ"ש נגד הנהלת בתיהמ"ש: "איסוף מידע על מי שמותח ביקורת - בעייתי"
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-677047

* לשכת היועמ"ש: יוקפא הטיפול במאגר הגולשים שהקימה הנהלת בתי המשפט
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001267449

* בעקבות תחקיר ‘מידה’: מנדלבליט הורה על הקפאת נוהל הריגול של בתי המשפט
https://mida.org.il/2019/01/02/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%98/

* עתירה לבג"ץ: 'להעמיד לדין מפעילי מאגר "מבקרי השופטים"
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-410086-00.html

אולם דיווחים אחרונים אומרים שהנהלת בתי המשפט מסרבת להקפיא את הפעלת מאגר המידע הבלתי חוקי על "מבקרי השופטים".

אין ספק שהתנהלות השופטים בעניין זה אינה עולה בקנה אחד עם פסקי דין חמורים בתיקים פליליים נגד אזרחים בעניין הפרת פרטיותם של פקידי המשטר... כולל פרסומים על שחיתות, שיש לראותם כדיווחים עיתונאיים שיש בהם עניין ציבורי...

המבקש, דר' יוסף צרניק, הוא ללא ספק מ"מבקרי השופטים":

* הקים את קבוצת הפייסבוק "שופטים לכלא"
* בין הדוברים הקבועים בהפגנות מוצ"ש בפ"ת, שם הוא מספק כל שבוע עדכונים על שחיתות מערכת החוק והמשפט.
* הגיש תלונה פלילית נגד נשיא בית המשפט העליון אז, השופט אשר גרוניס בעניין מרמה בהתחזות הגב' שרה ליפשיץ ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון וזיוף הכתבים.
* הגיש תלונה פלילית נגד השופטים איתן אורנשטיין וחגי ברנר בעניין מרמה בהתנהלותם בתיקי משה סילמן ז"ל נגד ביטוח לאומי.
* הגיש תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם בעניין מרמה בתיק רומן זדורוב.
* הגיש תלונה פלילית נגד השופטת אספרצה אלון בעניין מרמה התיק החסויה ר"ש.
* הגיש דו"ח עב כרס למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של ישראל לשנת 2013, שפירט ותיעד שחיתות ומרמה בבתי המשפט בישראל.
* הגיש דו"ח עב כרס למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של ישראל לשנת 2018, שפירט ותיעד שחיתות ומרמה בבתי המשפט בישראל.
* פרסם והציג מאמרים אקדמיים על מרמה ושחיתות בבתי המשפט בישראל בכנסים בינלאומיים ברחבי העולם.

הנהלת בתי המשפט לא הצטיינה בעבר בישרה בתשובות על בקשות חופש המידע, כפי שתועד בדוחות למועצת זכויות האדם של האו"ם.  נותר לחכות ולראות כיצד תגיב הפעם...
---

בקשת חופש המידע, שהוגשה להנהלת בתי המשפט, ומבקשת כל מידע על המבקש, שנכלל במאגר המידע הבלתי חוקי על "מבקרי השופטים"

21 לינואר, 2019

הממונה לפי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט
פקס: 02-6556887
ובדוא"ל:

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע ביחס למידע על המבקש במאגר המידע על "מבקרי השופטים"
לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את הבקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כדלהלן:
I. פרטי המבקש 
שם: דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל:
פקס: 077-3179186
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש
הבקשה היא לגבי העתק כל מסמך או מידע המתייחס למבקש בקשה זאת, דר’ יוסף צרניק, שנכלל במאגר המידע על "מבקרי השופטים", המנוהל על ידי הנהלת בתי המשפט. [1]
III תשלום:
בקשה זאת פטורה מתשלום אגרה כיוון שהיא בקשה של אדם לקבל מידע על אודות עצמו. ככל שהממונה על פי חוק חופש המידע תקבע אחרת, הריני מבקש שתודיעוני ללא שיהוי.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

[1] "עתירה לבג"ץ: 'להעמיד לדין מפעילי מאגר מבקרי השופטים'"

No comments:

Post a Comment