Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Wednesday, January 2, 2019

2019-01-02 ועדת הבחירות המרכזית והיו"ר חנן מלצר - חששות חמורים לגבי ישרת הוועדה

ועדת הבחירות המרכזית והיו"ר חנן מלצר - חששות חמורים לגבי ישרת הוועדה
סדרת בקשות חופש המידע מדגימה מאמצים קבועים של הוועדה למנוע שקיפות בעבודתה, משקפת תרבות של פברוקים, ואף מעלות חשדות חמורים לגבי ישרת בכירים בוועדה. לאחר כ-10 חודשים, ולאחר התראה לפני נקיטת פעולה משפטית, שנשלחה בסוף השבוע שעבר, התקבלה היום תשובת הוועדה בדבר פרוטוקולים של נשיאות ומליאת הוועדה (ישיבות בהן משתתף יו"ר הוועדה - שופט בית המשפט העליון). אולם, כמו בתשובות קודמות, תשובת הוועדה לא היתה העתקים של מסמכים אמתיים כמבוקש, אלא תיאור של המסמכים המבוקשים במכתב מאת ממונה חופש המידע. סדר היום של ישיבות הנשיאות והמליאה, כפי שהוא משתקף במידע שנמסר, אינו מראה על מעורבות של יו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר, בעניינים מהותיים בתקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה. בתשובה על בקשה קודמת הוועדה גם מסרה שאין כל מסמך הקושר את היו"ר למחשוב הוועדה. לעומת זאת, כתבה של העיתונאי בן כספית מנובמבר 2018 תחת הכותרת, "האם ניתן לזייף את הבחירות בישראל", בישרה לציבור, שהשופט חנן מלצר "ירד לעומק הבעייה", ויזם הקמת "מערך הגנה רב-שכבתי". בתשובה על בקשת חופש המידע נוספת, הוועדה הכחישה כל קשר לכתבה, או קיום כל מסמך המתעד פעולה מסוג זה של השופט חנן מלצר...
דוחות מבקר המדינה, וכן תשובות הוועדה על סדרת בקשות חופש המידע תיעדו כשלים בלתי נתפסים בתקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה: * הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. * הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור על עמידה בתקן הנדרש בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. * בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון...
תשובות חופש המדיע של הוועדה מעלות חשש חמור לגבי ישרתם של בכירים בוועדה, כולל מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי - עו"ד דין לבנה, וממונה חופש המידע - אלעד נווה. על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו... תפקודם של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון - אינו מעורר אמון בתפקוד הוועדה, נהפוך הוא!

 
תמונות. מנכלית הוועדה - עו"ד אורלי עדס, יו"ר הוועדה - השופט חנן מלצר, ואיש המסתורין - לזר דודוביץ' - בו תלויה תקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה, ובחירות 2019.  בתשובה לבקשת חופש המידע לא נמצא מסמך המתעד את מינוי כדין, או מסמך המתעד את תפקידו. 
---
תל-אביב, 02 לינואר - לאחר שליחת מכתב התראה לפני נקיטת צעדים משפטיים נגד היו"ר - השופט חנן מלצר ומנכלית ועדת הבחירות המרכזית - עו"ד אורלי עדס, ועדת הבחירות המרכזית שלחה היום את תשובתה על בקשת חופש המידע (2/0219/18), שהוגשה בפברואר 2018, בעניין ישיבות הנשיאות ומליאת הוועדה - בהן משתתף יו"ר הוועדה  - שופט בית המשפט העליון.  כרגיל, הוועדה התבקשה לספק העתקים של מסמכים אמתיים (אותנטיים). אולם כרגיל, הוועדה סיפקה תשובה מפוברקת.יש לציין, שהתשובה הסופית מתייחסת לסך הכל שתים עשרה (12) ישיבות במהלך כ-4 שנים.  אולם בתשובתה הראשונה, הוועדה סירבה לספק את המידע (לגבי ישיבות נשיאות ומליאה במהלך 7 שנים), בתואנה שמדובר ב"ישיבות רבות מספור".
יש לתהות כיצד ועדה שאינה מסוגלת למנות את מספר הישיבות, שמניינן שניים-שלושה תריסרים, אמורה למנות את מיליוני קולות המצביעים.
בעקבות תשובת הוועדה היום, נשלחה בקשת חופש המידע לגבי הפרוטוקול השלם של ישיבת הנשיאות מיום 01 לנובמבר, 2015, בה התקיים דיון בטיוטת דו"ח מבקר המדינה לאחר בחירות 2015. העתק הבקשה להלן.
דוחות מבקר המדינה בעשור האחרון, במיוחד הדוחות לאחר בחירות 2013 ו-2015, וכן תשובות הוועדה על בקשות חופש המידע, מעלות חששות חמורים לגבי תקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה: 
א) בדיקה ואישור על ידי עובד מדינה - הבקשה היתה למסמך אמתי, חתום על ידי עובד מדינה כנדרש.  הוועדה לא סיפקה את המסמך. במקום זאת, הוועדה שלחה מכתב ובו מידע שקרי - "המערכת נבדקה על ידי הרשות [רא"מ- שב"כ] ואושרה על ידה".  אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. 
תמונה. א) תשובה שקרית של ועדת הבחירות המרכזית בדבר אישור ובדיקה, במסגרת בקשת חופש המידע (1-1214-15) - הבקשה הראשונה שהוגשה לוועדה אי פעם, לאחר תיקון לחוק שהחיל אותו במפורש על הוועדה. ב) הכחשה של השב"כ.  
--- 
ב) הרשאות וסמכויות -  בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם - "... מועברות התוצאות לפרסום באופן ממוכן" .  לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים, שהוצגו באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון... 


תמונות.  א) תשובת חופש המידע של הוועדה, שיש לראות בה מיצג שווא, בתשובה על בקשה ביחס לסמכויות והרשאות בפרסום תוצאות הבחירות. ב) דוגמה של מידע כוזב לגבי תוצאות הבחירות, שהוצג באתר הוועדה (באדיבות זאב לביא).  
---
ג) עמידה בתקן המחייב לאבטחת מערכות מידע - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור על עמידה בתקן הנדרש בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. 
ד) פעולות מתקנות -  לאחר פרסומים חוזרים בתפוצה רחבה בעניין הכשלים בתקינותן, ישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה, התפרסמה בנובמבר 2018 כתבה של העיתונאי בן כספית תחת הכותרת, "האם ניתן לזייף את הבחירות בישראל?", בישרה לציבור, שהשופט חנן מלצר "ירד לעומק הבעייה", ויזם הקמת "מערך הגנה רב-שכבתי". בתשובה על בקשת חופש המידע נוספת, הוועדה הכחישה כל קשר לכתבה, או קיום כל מסמך המתעד פעולות מתקנות כלשהן ביוזמתו של השופט חנן מלצר...

תמונות. כתבה של העיתונאי בן כספית באל-מוניטור תחת הכותרת, "האם ניתן לזייף את הבחירות בישראל?".
---
העיתונאי בן כספית לא השיב עד היום על פניות חוזרות בעניין.

להלן בקשת חופש המידע שהוגשה היום
02 לינואר, 2019
עו"ד אלעד נוה, הממונה על יישום חוק חופש המידע
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בדוא"ל:   
בפקס: ‫‪02-5669855‬‬
הנידון:  בקשה על פי חוק חופש המידע – העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום של פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015.
עו"ד אלעד נוה  הנכבד,
הריני מגיש בזאת את הבקשה שלהלן. אנא אשר קבלה בדוא”ל חוזר עם מספר בקשה כראוי.
I. פרטי המבקש 
שם:  דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז: 
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל:
פקס: 077-3179186 
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש
הבקשה היא לגבי העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום של פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015.  ככל שהפרוטוקול כולל מידע שמותר לוועדה לסרב למוסרו על פי דין, הריני מבקש שתשחיר מידע זה על פני העתק המסמך האמתי כראוי.  
III. תשלום
בקשה זאת פטורה מתשלום אגרה: א) כיוון שהיא מוגשת על ידי עמותה רשומה, הפועלת לקידום מטרה ציבורית, ב)  וכן כיוון שהמידע שמבוקש דרוש לצורך מחקר אקדמי.
ככל שהממונה יחליט אחרת בדבר תשלום אגרה, או תשלום  נוסף כלשהו, הריני מבקש שתודיעני על כך ללא שיהוי.
‬בברכה,
דר' יוסף צרניק 
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

No comments:

Post a Comment