Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Thursday, July 2, 2020

2020-07-02 רוצים לדעת מה השופטים מסתירים בתיק נתניהו? פרק ה': מרמה בעליון?

 Joseph Zernik
רוצים לדעת מה השופטים מסתירים בתיק נתניהו? פרק ה': מרמה בעליון?
קיצור הפרקים הקודמים:
פרק א' - בית המשפט המחוזי י-ם מסתיר את הרוב המכריע של ההחלטות בתיק נתניהו בניגוד לדין.
פרק ב' - בית המשפט המחוזי י-ם דוחה בקשה לעיון בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין, בתירוץ המצחיק - החלטות "טכניות" - לא "מהותיות"...
פרק ג' - ערעור מוגש בבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי י-ם, שמונע גישה להחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין, שעל פי דין "כל אדם ראשי לעיין" בהן...
פרק ד' - בית המשפט העליון שולח "הודעה", בה הוא דורש 20,000 ש"ח עירבון כדי לדון בערעור...
והיום:
פרק ה' - יש רק בעיה "טכנית ולא מהותית" - הדרישה לעירבון של 20,000 ש"ח הגיעה מבית המשפט העליון כ"הודעה על קביעת המזכיר הראשי", שאין עליה שמו, תפקידו, ו/או חתימתו של אדם כלשהו.  ובתיק בית המשפט העליון אין כל מסמך "החלטה" ו/או "קביעה" של "המזכיר הראשי", שהוא נשוא ה"הודעה" כביכול...
בבית המשפט העליון של מדינת ישראל, התעלול הזה הוא שגרתי. אולם ברחבי העולם הנאור התעלול הזה מוכר כהונאה ממוחזרת של בתי המשפט.
בחוקי המדינות השונות בארה"ב יש להונאה הזאת שמות שונים. לדוגמה, בחוק העונשין של טקסס, התעלול הזה נקרא "הדמיה של הליך חוקי" [Simulation of Legal Process] - עבירה שדינה שנתיים מאסר.  עיקרה: המצאה כביכול של מסמך חסר תוקף ע"י בית המשפט, מתוך כוונה שהנמען יקבל את סמכותו של המסמך ככתב בית דין תקף ובר אכיפה. בפסיקה הפדרלית בארה"ב התעלול הנ"ל נקרא "הונאה של בית המשפט" [Fraud Upon the Court]. אין הכוונה להונאה כגון עדות שקר, אלא להונאה של קצין בית המשפט, כגון שופט/רשם/מזכיר, שתוקפת את "המכונה השיפוטית" עצמה...
בקשה הוגשה היום לבית המשפט העליון לקבלת החלטה עשויה כדין בעניין העירבון, ולהנמכת סכום העירבון הבלתי מידתי.

דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 עסק בעיקרו בפברוקים, מרמה והונאות במערכת החוק והמשפט. הדו"ח סוכם ע"י המועצה: "... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."
 
להלן בקשה שהוגשה היום בבית המשפט העליון בתיק רע"א 4421/20  צרניק נ מ"י, נתניהו ואח' 
בבית המשפט העליון                                                                       רע"א 4421/20
בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
המבקש:
דר’ יוסף צרניק, Human Rights Alert NGO
ת"ד 33407, תל-אביב
דוא"ל:
המשיבים:
1. מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות המדינה – כלכלה ומיסוי
דוא"ל
2. בנימין נתניהו
באמצעות עו"ד עמית חדד
דוא"ל
3. שאול אלוביץ'
באמצעות עו"ד ז'קי חן
דוא"ל
4. איריס אלוביץ'
כנ"ל
5. ארנון מוזס
באמצעות עו"ד נוית נגב
דוא"ל
בקשה להחלטה ו/או קביעה עשויות כדין בעניין עירבון, הפחתת סכום העירבון, והארכת המועד להפקדתו
מוגשת בזאת בקשה להחלטה ו/או קביעה עשויות כדין בעניין עירבון, והפחתת סכום העירבון.
  1. ביום 01 ביולי, 2020, קיבל המבקש בפקס "הודעה על קביעת עירבון" (מצ"ב), האומרת בחלקה: "בהתאם לתקנות… קבע המזכיר הראשי את העירבון בסך: 20,000 ש"ח על המערער או המבקש, לפי העניין, להפקיד תוך 15 ימים מיום מסירת הודעה זו...”.
  2. הודעה זו נחזית ככתב בית דין חסר כל תוקף: א) אין עליה שם כל אדם ותפקידו, שהם המודיעים על "הקביעה". ב) אין עליה חתימת כל אדם. ג) בבית המשפט העליון אין "מזכיר ראשי" [זכר] כבר כ-20 שנה.
  3. עיון בתיק בית המשפט היום, לא העלה שנמצא בו כל כתב בית דין שהוא "החלטה" או "קביעה" של "המזכיר הראשי" או "המזכירה הראשית" בעניין העירבון. לפיכך, ה"הודעה" גם חסרת בסיס חוקי.
  4. יתרה מזאת, סכום העירבון נחזה כחסר מידתיות בעניין שלפנינו, ובגובה שעלול למנוע את הגישה לבית המשפט בעניין בעל חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה.
  5. יקשה על המבקש לגייס את העירבון הנדרש תוך 15 יום.
לפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן למבקש החלטה עשויה כדין בעניין העירבון, להפחית את העירבון לסכום סביר, התואם את העניין שלפנינו, ולהאריך את המועד להפקדתו.
02 ביולי 2020
יוסף צרניק, Human Rights Alert NGO
המבקש

No comments:

Post a Comment