Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, July 28, 2020

2020-07-28 מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו? גרוסקופף ידון ברע"א בעליון

מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו? גרוסקופף ידון ברע"א בעליון
בטקס השבעת השופטים לפני שנתיים, הכריז נשיא המדינה רובי ריבלין: "הציבור שופט את השופטים. הציבור זכאי לדרוש שקיפות, הוגנות והליך נקי. בלעדי אמון הציבור אין לבית המשפט זכות קיום." אולם בתיק מ"י נ נתניהו, עקרון השקיפות לא התאים עד עתה לשופטי בית המשפט המחוזי בירושלים.  הם העדיפו להראות לציבור את הנקניקייה העשויה, אך לא את דרך עשייתה...
החיקוק וההלכה המחייבת קובעים גישה אוטומטית, אוניברסלית לעיון בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין. אהרן ברק ודורית ביניש הכריזו בפסיקות של בית המשפט העליון על גישת הציבור לעיון בתיקים "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי-על-חוקי"... בית המשפט העליון גם חזר והכריז, שהגישה לעיון מחויבת כ"תנאי הכרחי לתקינותה של מערכת המשפט כולה ולהבטחתו של אמון הציבור בה". 
השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים נקטו לעומת זאת בעמדה חוקתית גמישה, ומנעו עד עתה את העיון ברוב המכריע של ההחלטות בתיק נתניהו. ההנמקה של שופטי בית המשפט המחוזי: ההחלטות שאותן הם מסתירים הן "החלטות טכניות ולא מהותיות"...
התקשורת לעומת זאת אומרת: "בתיק המדינה נגד העומד בראשה – דבר אינו "טכני"."
החלטה של השופט גרוסקופף היום קבעה מועד סופי בשבוע הבא (06 לאוגוסט) להגשת תשובות הצדדים בהליך בעליון. מעניין מי מהצדדים יהיה מעוניין בשקיפות, ומי יתנגד לה.
להחלטת השופט גרוסקופף בערעור זה תהיה השפעה מרובה על שקיפות בית המשפט המחוזי ירושלים במשפט נתניהו, וכתוצאה מכך - על אמון הציבור בהליכים במשפט נתניהו. מעבר לכך - החלטת השופט גרוסקופף עשויה להשפיע באופן נרחב בעניין החופש שנוטלים לעצמם שופטי בתי המשפט המחוזיים והשלום להסתיר החלטות ופסקי דין ב"החלטות בפתקית" בנט-המשפט.
---
עמותת Human Rights Alert NGO פועלת למימוש השקיפות במערכת המשפט. דו"ח העמותה למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 עסק בעיקרו בפברוקים, שיבושים ומרמה במערכת החוק והמשפט. הדו"ח סוכם ע"י המועצה: "... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."
  

תל-אביב, 28 ביולי - החלטה של שופט העליון גרוסקופף היום בתיק רע"א 4421/20 צרניק נ מ"י, נתניהו ואלוביץ' קבעה מועד סופי להגשת תשובות הצדדים ביום 06 לאוגוסט.
בקשת רשות הערעור נובעת מהחלטת שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים בתיק מדינת ישראל נ נתניהו, שם הם מונעים את גישת הציבור לרוב המכריע של ההחלטות בתיק, שאינו חסוי.
החיקוק וההלכה המחייבת בעניין ברורים. תקנה 2(בלתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003קובעת:
"כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין".
פסקה לפסק דינה של הנשיאה ביניש בבג”ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים (2009), (פורסם בנבו), מוסיפה ומבהירה:
"תקנה 2(ב) מרחיבה את זכות העיון של הציבור ללא כל צורך בהגשת בקשה לבית המשפטאולם זאת רק לגבי החלטות של בית המשפטורק לגבי אלה שאינן אסורות לפרסום על פי דיןהתקנה קובעת כך:
"2. (ב)  כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות לפרסום על פי דין." 
כלומר אין כל צורך להגיש בקשת עיון למימוש העיון בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין… ולשופטים אין סמכות לדון בעניין כלל.
בעיצומה של "המהפכה החוקתית", אהרן ברק פסק בבג"ץ 1435/03 פלונית נבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפהפ"ד נח(1) 529 (2003), שהגישה לעיון היא חלק מ"עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי":
"פומביות הדיון היא עקרון יסוד של כל משטר דמוקרטיהיא בעלת מעמד חוקתי-על-חוקי (ראוסעיף לחוק-יסודהשפיטה וכן רע"א 3007/02 יצחק נמוזס [1]). אין דיוני סתרהכול גלוי לעין השמשעיקרון זה קשור בזכות הגישה לבית-המשפטחרף הקשיים המעשיים העשויים להתעורר הכלל הוא פומביותהחריג הוא היעדר פומביות (ראו שלוין תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד [17]בעמ' 64; ראו עוד בע"פ 353/88 וילנר נמדינת ישראל [2], בעמ' 451-450). בעזרתו "...נשמר אמונו של הציבור ברשות השופטת..." (בש"פ 2794/00 אלוני נמדינת ישראל [3], בעמ' 369). עקרון יסוד זה חל על בתי-המשפט בפעולתם (סעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט)). הוא חל גם על בתי-הדין המשמעתיים הפועלים מכוחו של חוק שירות המדינה (משמעת)תשכ"ג-1963 (סעיף 41 לחוקלהלן – חוק שירות המדינה).” [הדגשה במקור – יצ']
מספר שנים אח"כ, בפסקה 17 לפסק דין האגודה לזכויות האזרח הנ"להנשיאה דורית ביניש מכריזה שובשהגישה לעיון היא חלק מעקרון "חוקתיעל-חוקי", ומנמקת שהגישה לעיון היא חלק בלתי נפרד מעקרון פומביות הדיוןיתרה מכךעקרון פומביות הדיון הוא ערובה מרכזית לכשירותו וישרתו של בית המשפט ואמון הציבור בבית המשפט:
עקרון פומביות הדיון הוא עקרון יסוד של כל משטר דמוקרטיהוא בעל מעמד חוקתי על-חוקי בשיטתנו המשפטיתועל חשיבותו ומרכזיותו אין חולק… בשמירתו של עקרון פומביות הדיון "טמונהכידועאחת הערובות העיקריות לתקינותו של ההליך המשפטיהן בתחום עשיית הצדק ובירור האמתהלכה למעשהוהן בתחום מראית פני הצדק קבל עם ועדה..." (דברי השופט מצא בע"פ 353/88 וילנר נמדינת ישראלפ"ד מה(2) 444, 450 והאסמכתאות שם (1991) (להלןעניין וילנר)). "פומביות הדיון היא מעיקרי היסוד של עשיית משפט צדק" (דברי השופט צברנזון בע"א 550/75 מורלי נבגוןפ"ד ל(2) 309, 315-314 (1976)). דיון פומבי מהווה סימן היכר לשיטה משפטית בחברה דמוקרטיתהפותחת את שעריה ומזמינה את כלל הציבור להיחשף לפעולותיהללמוד אותןלהעריך אותן ולהעבירן תחת שבט הביקורת (ראו בש"פ 2484/05 פרי נמדינת ישראל ([פורסם בנבו], 18.7.2005)). עקרון פומביות הדיון נועד להבטיחכי המידע על אודות ההתרחשויות באולם בית המשפט ועל אודות פעולותיה של הרשות השופטת יהיה גלוי לציבור ויאפשר שקיפותפתיחות וביקורת ציבוריתלפיכךיש לראות בעקרון פומביות הדיון תנאי הכרחי לתקינותה של מערכת המשפט כולה ולהבטחתו של אמון הציבור בהומכאן החשיבות שיש לייחס לאופן מימושו הלכה למעשה (ראו גם בג"ץ 258/07 ח"כ זהבה גלאון נועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון ([פורסם בנבו], 6.2.2007), בפסקאות 7-6 לחוות דעתי (להלןעניין גלאון).”
 אולם השופטים בבית המשפט המחוזי ירושלים מונעים את הגישה לעיון בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין בתיק נתניהו תוך הפגנת גמישות חוקתית מופלאה.  בהחלטה מיום 14 ביוני, 2020, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים פירשו את גישת הציבור לעיון - כגישת הציבור לעיון רק במה שהשופטים יפרסמו:
ככללעל הליך משפטיובכלל זה ההליך המתנהל בתיק הנוכחיחל הכלל בדבר "פומביות הדיון", המעוגן בסעיף לחוק-יסודהשפיטה,ומכוחורשאים המבקשים ואחרים לעיין בהחלטות בית המשפטאשר מתפרסמות לציבור מעת לעת.”
בפועל, על פי שופטי בית המשפט המחוזי י-ם, אם השופטים כותבים את ההחלטה ב"פתקית" - אזי העיקרון החוקתי בטל ומבוטל כביכול...  כי אזי ההחלטות 'טכניות ולא מהותיות'...
עם זאתיש להבדיל בין החלטות מהותיותשבעניינן קיימת חובת פרסום,לבין החלטה טכניתשברגיל ניתנת בפתקיתושבעניינה אין חובת פרסום.”
אין צורך להוסיף שאין לטענה זאת כל בסיס בחוק או בפסיקה. שופטי בית המשפט המחוזי ירושלים יצרו בתיק נתניהו עיקרון חוקתי חדיש ומשופר...
נשיא המדינה רובי ריבלין רואה את המצב מעט אחרת בהכרזה יוצאת דופן בטקס השבעת השופטים לפני שנתיים: "הציבור שופט את השופטים. הציבור זכאי לדרוש שקיפות, הוגנות והליך נקי. בלעדי אמון הציבור אין לבית המשפט זכות קיום."

גם התקשורת, רואה את המצב בתיק נתניהו בצורה אחרת: "לקראת הדיון השני במשפט נתניהו: בתיק המדינה נגד העומד בראשה – דבר אינו "טכני"".
לעומת זאת, יש בתקשורת גם כאלה שמצדדים בהפעלת "קונץ-פטנט" בתיק נתניהו:
אין ספק שהדרך הפשוטה ביותר להפעיל "קונץ-פטנט" בתיק נתניהו היא באמצעות "ההחלטות הטכניות"... ההחלטות "הטכניות" כביכול קובעות את אופן התנהלות המשפט, ומשקפות את קיומו או אי קיומו של הליך ראוי. לכן, אדם בר דעת לא יוכל לראות בהחלטות אלה, בפרט בתיק מסוג זה, עניין "טכני".
מעניין מה תהיינה עמדות הצדדים - הפרקליטות, נתניהו, ובני הזוג אלוביץ' - בעניין השקיפות במשפט נתניהו, כפי שיטענו בבית המשפט העליון...  מי מהם יצדד בשקיפות ההליכים בבית המשפט המחוזי ת"א, ומי מהם יעדיף את המשך הסתרת רובן של ההחלטות מהציבור.
החלטה של השופט גרוסקופף בתיק זה עלולה מצד אחד להגביל את גישת הציבור למידע אודות אופן התנהלות משפט נתניהו, בניגוד למה שנקבע בחיקוק ובהלכה המחייבת שוב ושוב ע"י נשיאי בית המשפט העליון ומותבים רחבים. מצד שני, החלטה של השופט גרוסקופף בתיק זה עשויה לממשת את השקיפות הקבועה בחוק ובהלכה המחייבת, ובנוסף - להביא לקיצה את הגמישות שנטלו לעצמם שופטי בתי המשפט המחוזיים והשלום בהסתרת החלטותיהם "בפתקיות" בתיקים במערכת נט-המשפט.
להלן החלטת השופט גרוסקופף היום בתיק רע"א 4421/20  צרניק נ מ"י, נתניהו ואח' No comments:

Post a Comment