Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Sunday, March 10, 2019

2019-03-10 מחשוב ועדת הבחירות : שופטי בית המשפט העליון- היו"רים - פברקו פרוטוקולים, ומה עם "האלגוריתם" הסודי ל"העמסת המעטפות הכפולות"?

2019-03-10 מחשוב ועדת הבחירות : שופטי בית המשפט העליון - היו"רים  - פברקו פרוטוקולים במשך שנים, ומה עם "האלגוריתם" הסודי ל"העמסת המעטפות הכפולות"?
לאחר התחמקויות שנמשכו יותר משנה, התקבלו היום תשובות סופיות על שתי בקשות חופש המידע, (01-2019, ו- 10-2018), שהבהירו סופית:  במשך שנים, ועדת הבחירות המרכזית לא ניהלה פרוטוקולים חתומים כדין של הישיבות אותן מנהלים  יושבי ראש הוועדה, שופטי בית המשפט העליון - ישיבות הנשיאות והמליאה. מישיבות אלה קיימות "טיוטות" בלתי חתומות בלבד. לעומת זאת, ישיבות בוועדות משנה, כגון ועדת מכרזים, בהן שופטי בית המשפט העליון אינם משתתפים, מתנהלות על פי פרוטוקולים חתומים...
חייבים לדרוש לפני יום הבחירות תשובה נקיה ושקופה של ועדת הבחירות המרכזית על בקשה (02-2019), שדרשה לגלות את שמו של הסטטיסטיקאי שיחשב את "העמסת המעטפות הכפולות", ואת "האלגוריתם" הסודי, שעל פיו ייערך החישוב...  
אין ולא יכולה להיות סיבה ראויה להתנהלות הוועדה בשנתיים האחרונות בעניין בקשות חופש המידע. העדר שקיפות, ותשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע מערערים את אמון הציבור בוועדה.  התנהלות שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה אינה מאששת את אמון הציבור - נהפוך הוא...
קראו את הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/03/2019-03-10.html

 
תמונות.  מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס: "טיוטה" של פרוטוקול הישיבה מיום 01 לנובמבר, 2015, מראה שדו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015 בכלל, ועל מחשוב הוועדה בפרט, כלל ביקורת נוקבת על תפקודה של עו"ד עדס.  יו"ר הוועדה - השופט חנן מלצר: תפקוד הוועדה תחת הנהגתו, לפחות בכלל הנוגע לתשובות חופש המידע שערורייתי.  רק לאחר איומים בפעולה משפטית אפשר לקבל תשובות אמת על בקשות חופש המידע.  ראש אגף מחשוב - איש המסתורין לזר דודוביץ': היה אחראי להקמת מערכות מידע והפעלתן באופן חסר שקיפות וחסר ישרה בסיסיים.  
▪ ▪ ▪ 
תל-אביב, 10 למרץ - במשך יותר משנה נמשכים המאמצים לקבל פרוטוקולים של ועדות הנשיאות והמליאה של ועדת הבחירות המרכזית כחלק מניטור פיתוחן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה. ישיבות הנשיאות והמליאה מתנהלות על ידי  יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון. מידע שהתקבל היום מהוועדה מבהיר סופית שבמשך שנים הוועדה לא ניהלה פרוטוקולים חתומים כדין של ישיבות קריטיות אלה:

1) בקשת חופש המידע 01-2019 - אין פרוטוקול חתום לישיבת הנשיאות מיום 01 לנובמבר 2015, בעניין הדו"ח החמור של מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015
היום התקבלה מוועדת הבחירות המרכזית "טיוטה" של תשובה סופית על בקשת חופש המידע 01-2019. בקשה זאת ביקשה פרוטוקול חתום של ישיבת הנשיאות, תחת היו"ר אז אסתר חיות, מיום 01 לנובמבר, 2015. התשובה, שהתקבלה לעת עתה בדוא"ל בלבד, מבהירה סופית, שאין לוועדה פרוטוקול חתום של ישיבת הנשיאות:

...אין בידי ועדת הבחירות פרוטוקול חתום....

על פי מידע קודם, הישיבה מיום 01 לנובמבר, 2015, היא ישיבת המליאה או ישיבת נשיאות היחידה בה דנו בדו"ח החמור של מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015 בכלל, ועל מחשוב הוועדה בפרט.
מתוך ה"טיוטה" הבלתי חתומה של פרוטוקול אותה ישיבה ניתן להסיק שדו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות 2015 כלל גם ביקורת אישית נוקבת על התנהלותה של מנכ"לית הוועדה, עו"ד אורלי עדס. אולם חלקים אלה לא מצאו את דרכם לדו"ח הפומבי הסופי...
וועדת הבחירות המרכזית –  "טיוטה" של פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015, בעניין דו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות 2015 בכלל, ומחשוב הוועדה בפרט
https://www.scribd.com/document/401409143/ 
https://drive.google.com/open?id=1g79XLCMxJzY4HUjV1ikAAd5i_oa1nBq-  
2) בקשת חופש המידע 10-2018 - אין פרוטוקולים חתומים לישיבות הנשיאות והמליאה בין יום הבחירות 2013 לבין יום הבחירות 2015
היום התקבלה מוועדת הבחירות המרכזית גם תשובה סופית על בקשת חופש המידע 01-2019. בקשה זאת ביקשה את דפי סדר היום מתוך הפרוטוקולים של ישיבות  הנשיאות וישיבות המליאה של הוועדה, מיום הבחירות 2013 ועד יום הבחירות 2015. ישיבות אלה התנהלו על ידי היו"ר, שופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן. תשובה זאת אומרת בחלקה:
...אין לוועדת הבחירות פרוטוקולים חתומים כמצוין בבקשה...

תשובה על בקשת חופש המידע 02-2019 - "האלגוריתם" ו"העמסת המעטפות הכפולות" - אמורה להתקבל לפני סוף החודש
חייבים לדרוש תשובה נקיה ושקופה  - לפני יום הבחירות - על בקשת חופש המידע 02-2019, מיום 24 לפברואר, 2019. בקשה זאת דרשה לגלות את שמו של הסטטיסטיקאי שיחשב את "העמסת המעטפות הכפולות", ואת "האלגוריתם" הסודי על פיו ייערך החישוב...
בקשת חופש המידע 02-2019 אומרת בחלקה:
תשובה על בקשה קודמת על פי חוק חופש  המידע אודות מערכת "דמוקרטיה" כללה את המסמך - "מערכת "דמוקרטיה" – מחשוב וועדת הבחירות המרכזית”.  התמונה לעיל היא קטע ממסמך זה, העוסק בטיפול ב”מעטפות הכפולות” (הצבעת החיילים, משלחות דיפלומטיות בחו”ל, וכו’).בהמשך למידע שבמסמך זה, בקשה זאת היא לקבלת המידע ו/או המסמכים שלהלן בעניין "המעטפות הכפולות”: 
1. פסקה 5. אומרת: "הספק אחראי לביצוע החישוב..." המידע המבוקש הוא: שם הספק האחראי לביצוע הפעולות המתוארות במסמך זה ביחס ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 
2019.2. פסקה 5. אומרת: "הספק אחראי לביצוע החישוב, באמצעות סטטיסטיקאי מוסמך". המסמכים המבוקשים הם: א) העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי) שהוגש לוועדה על ידי הספק המזוהה ב- 1., לעיל, המזהה את "הסטטיסטיקאי המוסמך" באמצעותו יתבצע החישוב ביחס ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019. ב) העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד את הסמכתו של הסטטיסטיקאי, שזוהה ב-2. א), לעיל.  
3. תחת "הבהרה" נאמר: “נוסחת ההעמסה תובא [ע”י הספק- יצ] לאישור הוועדה לפני ביצועה". המסמכים המבוקשים הם: א) העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי אדם מוסמך מטעם הספק המזוהה ב- 1., לעיל, בו הובאה הנוסחה שתשמש לביצוע החישוב בקשר ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019 לאישור הוועדה. ב)  העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי המוסמכים מטעם הוועדה, בו הנוסחה, שהובאה על ידי הספק לוועדה ב- א), לעיל, אושרה כדין על ידי הוועדה לפני ביצועה. 
4. העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי), חתום על ידי עובד מדינה בעל הסמכות המתאימה, המראה על בדיקה עצמאית, כולל  וולידציה, ואישור כדין על ידי עובד מדינה של יישום במערכת "דמוקרטיה" על ידי הספק שזוהה ב-1. לעיל, של הנוסחה, שהובאה לוועדה ב א), לעיל, כפי שאושרה ב – ב) לעיל.  
"האלגוריתם" הסודי ו"העמסת המעטפות הכפולות" - סיכון ממשי להפצת "פייק ניוז" מיד לאחר תום יום הבחירות 2019
מתוך תשובות קודמות של הוועדה ניתן להסיק, שהפרסומים מטעם הוועדה ביחס לתוצאות הבחירות בשעות הראשונות שלאחר סגירת הקלפיות מבוססים על הערכות של תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" ולא על ספירה של ממש.  "המעטפות הכפולות" משמשות להצבעת החיילים, אנשי משלחות דיפלומטיות בחו"ל, וכו'.  על פי הערכות, הקולות ב"מעטפות הכפולות" שווים בין 5 ל-10 מנדטים:
  הערכת תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" מתבצעת על ידי סטטיסטיקאי, המועסק על ידי חברת קבלן, ולא על ידי עובד מדינה בוועדת הבחירות המרכזית.
  הערכת תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" מתבצעת על פי "אלגוריתם", שטיבו אינו ידוע לציבור עד עתה, ושאותו כתב אותו סטטיסטיקאי בלתי ידוע.
מיטב המומחים סבורים, שהסיכון החמור ביותר לישרת הבחירות הקרובות הוא בקשר לפרסום "פייק ניוז" והפצת ידיעות כוזבות במרחב הסייבר במהלך יום הבחירות וסביבו.  פרסום הערכות שגויות של ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" כחלק מפרסום תוצאות הבחירות מיד בתום יום הבחירות, יכול להטות את התוצאות שיפורסמו במספר מנדטים.
פרסום ידיעות שגויות מסוג זה יכול לגרום להחלטות פזיזות של פוליטיקאים, במצב בו בחירות שתוארו על ידי רבים כ"גורליות", מנהלות בהפרש מנדטים זעום בין שתי המפלגות הגדולות.

דרישה לתשובות שקופות וישרות
אין ולא יכולה להיות סיבה ראויה להתנהלות הוועדה בעניין בקשות חופש המידע בשנתיים האחרונות. העדר שקיפות, ותשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע מערערים את אמון הציבור בוועדה.  התנהלות שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה אינה מאששת את אמון הציבור - נהפוך הוא...


2019-03-08 מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ושופטי בית המשפט העליון - אי כשירות, זילות החוק ו/או מרמה
במשך יותר משנה מתחמקת ועדת הבחירות המרכזית בתואנות שונות מקיום חוק חופש המידע - המצאת העתקים אמתיים של פרוטוקולים של ישיבות בהשתתפות יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון. אתמול נשלחה התראה לפני נקיטת צעדים משפטיים נגד השופט חנן מלצר, יו"ר הוועדה. היום (שישי) שלחה סוף סוף כביכול ועדת הבחירות המרכזית העתק של הפרוטוקול היחידי של ישיבה בהשתתפות היו"ר (אז - השופטת אסתר חיות), שדנה בענייני מחשוב הוועדה בעקבות דו"ח מבקר המדינה לאחר בחירות 2015. 
הדו"ח כלל ממצאים חמורים ביחס למחשוב הוועדה.
אולם למרות שהבקשה היתה במפורש להעתק של פרוטוקול אמתי, חתום, המסמך שנשלח היום הוא מסמך בלתי חתום.  הסברים אפשריים הם: * וועדת הבחירות המרכזית, בראשות שופט בית המשפט העליון ובהנהלת עורכי דין בכירים בשירות המדינה אינה כשירה בכל הנוגע להבנת החוק וקיומו, * הוועדה עוסקת בזילות החוק, ו/או * הוועדה אינה מנהלת פרוטקולים חתומים לישיבות הנשיאות והמליאה, והתעלולים נועדו להסתיר עובדה זאת במרמה. 

האפשרות האחרונה דומה להתנהלות שופטי בית המשפט העליון לגבי פרוטוקולים של ישיבות בית המשפט העליון עצמו.
לאחר קבלת העתק הפרוטוקול הבלתי חתום, נשלחה היום התראה חוזרת לשופט חנן מלצר, בדרישה לקבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי), חתום של פרוטוקול ישיבת הנשיאות מיום 01 לנובמבר 2015.
דוחות מבקר המדינה, וכן סדרת תשובות  של הוועדה - שקריות ומטעות - על פי חופש המידע תיעדו כשלים בלתי נתפסים בתקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה: * הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. * הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור על עמידה בתקן הנדרש בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. * בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון... * על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו...
"הפרוטוקול" כביכול, שהתקבל היום, אינו כולל כל דיון משמעותי בממצאי דוח המבקר בעניין מחשוב הוועדה... וגם הדיון בממצאי המבקר בכללם מצטיין בשטחיות יתירה.
תשובות חופש המידע של הוועדה מעלות חשש חמור לגבי ישרתם של בכירים בוועדה, כולל מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי - עו"ד דין לבנה, וממונה חופש המידע - אלעד נווה. תפקודם של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון - אינו מעורר אמון בתפקוד הוועדה, נהפוך הוא...
 
תל-אביב, 08 למרץ - התראה חוזרת לפני נקיטת פעולה משפטית (העתקה להלן) נשלחה הערב ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר. העתק ההתראה נשלח למשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי.
ועדת הבחירות המרכזית מתחמקת במשך יותר משנה ממתן העתקים של פרוטוקולים חתומים של ישיבות בהן השתתפו יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון
ההתראות לשופט חנן מלצר נובעות מסירוב הוועדה לקיים את חוק חופש המידע בעניין קבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי), חתום של פרוטוקול נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015. ישיבה זאת דנה בטיוטת דו"ח מבקר המדינה על התנהלות הוועדה בבחירות בשנת 2015. 


המסמך שהתקבל היום עוסק רובו ככולו בענייני תקצוב. ההתייחסות לענייני מחשוב הוועדה במסמך שהתקבל היום היא בעמודים 20-24, היא בעצם רק בעניין תקצוב המחשוב.  

ההתייחסות בישיבת נשיאות וועדת הבחירות המרכזית בראשות השופטת אסתר חיות לטיוטת דו"ח מבקר המדינה על הערכות הוועדה בבחירות 2015 מפליאה בשטחיותה.מחשוב ועדת הבחירות המרכזית: סדרת תשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע 
התשובה השקרית והמטעה על בקשת חופש המידע, שהתקבלה היום, אינה יוצאת דופן. נהפוך הוא - תשובות הוועדה על סדרת בקשות חופש המידע בעניין מחשוב הוועדה היו שקריות ומעטות באופן עקבי:
* הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. 
* הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור על עמידה בתקן הנדרש בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. 
* בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון... 
* על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו... 
פירוט נוסף על תשובות קודמות של הוועדה על בקשות חופש המידע:
ועדת הבחירות המרכזית והיו"ר חנן מלצר - חששות חמורים לגבי ישרת הוועדהhttps://human-rights-alert.blogspot.com/2019/01/2019-01-02.html
מחשוב ועדת הבחירות: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר"ירד לשורש הבעיה"? או לא..
בנובמבר 2018, לאחר פרסומים חוזרים בפרסומת, שהעלו ספקות לגבי הערכות הוועדה בעניין המחשוב, התפרסם מאמר (שנחזה כפרופגנדה) מאת העיתונאי בן כספית.  כספית כתב שיו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר "ירד לשורש הבעיה... ויזם הקמת מערך הגנה רב-שכבתי"...
אולם בתשובה על בקשת חופש המידע למסמך כלשהו המתעד יזמה כזאת של השופט מלצר, הוועדה הכחישה את העניין מכל וכל, וטענה שאין לאיש בוועדה כל קשר לפרסום של כספית...

שקיפות היא הבסיס לאמון הציבור בוועדה
התנהלות וועדת הבחירות המרכזית מצביעה ללא כל ספק על כשל ברור מרכזי - סירוב להכיר בעובדה ששקיפות היא הבסיס לאמון הציבור בוועדה.  יתרה מזאת, סירוב לקיים את הוראות חוק חופש המידע, ומתן תשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע מערערים את אמון הציבור בוועדה.  תפקוד שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה אינו תורם לאמון הציבור בוועדה, נהפוך הוא...


להלן העתק ההתראה החוזרת שנשלחה היום לשופט חנן מלצר08 למרץ,  2019

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בפקס: 02-5669855; בדוא"ל:,vadatb@knesset.gov.il 

עו"ד אלעד נוה, הממונה על יישום חוק חופש המידע
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בדוא"ל:   hofeshmeida@ ,  eladn@l

הנידון: בקשת חופש המידע (01-2019) - פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015 – התראה לפני נקיטת פעולה משפטית 
סימוכין: בקשת חופש המידע (01-2019) לוועדת הבחירות המרכזית מיום 02 לינואר, 2019;
חילופי דוא"ל, כולל תמסורת מיום 28 לפברואר, 2019 מאת עו"ד אלעד נוה;
התראה לפני נקיטת פעולה משפטית מיום 07 למרץ, 2019;
מכתבכם היום, 08 למרץ, 2019, סימוכין ‫‪1259119‬‬ והצרופה לו – פרוטוקולים ‫‪04017115‬‬.

לכבוד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר, וממונה חופש המידע אלעד נוה,
אתמול, 07 למרץ, 2019, שלחנו את ההתראה שבנידון.
היום, 08 למרץ, 2019, קיבלנו את מכתבכם, שבסימוכין. מכתבכם זה מציין בפירוש, שהבקשה שבנידון היתה ל"העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום של פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015”.  אולם הצרופה למכתבכם מהיום היא מסמך בלתי חתום.  לפיכך,  מכתבכם מהיום אינו תשובה ראויה והולמת לבקשת חופש המידע שבנידון.
הרינו חוזרים ומבקשים בזאת תשובה ראויה והולמת לגופה של בקשת חופש המידע שבנידון: העתק מסמך הפרוטוקול האותנטי, החתום, כמבוקש, או הודעה על פי סעיף 8(3) לחוק חופש המידע -  שלא ניתן לאתר את המסמך המבוקש, או שאינו מצוי ברשותכם.  
באם לא תתקבל תשובה ראויה והולמת לגופה של הבקשה שבנידון תוך 7 ימים מיום ההתראה, לא תיוותר בידי העמותה ברירה, אלא לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לה בעניין שבנידון. 
בברכה,
_____________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר)

העתק: עו"ד רז נזרי, משנה ליועמ"ש (חוקתי-ציבורי) 
בפקס: 02-6467001

No comments:

Post a Comment