Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Friday, May 1, 2020

2020-05-01 שר המשפטים אוחנה, מ"מ פרקליט המדינה דן אלדד, השופט מזוז, והנתצ"ש המפברק אורי שוהם

שר המשפטים אוחנה, מ"מ פרקליט המדינה דן אלדד, השופט מזוז, והנתצ"ש המפברק אורי שוהם
במופע צדדי במסגרת הקרקס הכללי, התקשורת מדווחת שהיועמ"ש אביחי מנדלבליט חי בפחד, שהוא מסומן כיעד ברשימת החיסולים, ושמ"מ פרקליט המדינה דן אלדד פועל למטרה זו... במקביל, הוגשה עתירה לבג"ץ נגד הארכת כהונתו של מ"מ פרקליט המדינה דן אלדד [בג"ץ 2740/20 אדרי נ. שר המשפטים]. שופט בית המשפט העליון מני מזוז נתן בעתירה זו ביום חמישי "צו ארעי למניעת הארכת מינויו של המשיב 2 כממלא מקום פרקליט המדינה ולמניעת מינויו של ממלא מקום אחר עד למתן החלטה אחרת." היום (שישי) דווח, ששר המשפטים אמיר אוחנה הגיש בקשת פסלות "חסרת תקדים" נגד שופט בית המשפט העליון מני מזוז. בקשת הפסלות נבעה מהתבטאויות פומביות של מזוז נגד אוחנה ב"כנס חיפה למשפט". העיתונאי אביעד גליקמן יצא כצפוי להגנת מזוז, וכתב "שוהם קבע כבר שאין שום בעיה באמירות מזוז ושאין שום בעיה שידון בעתירות הקשורות השר."  בא כוחו של אוחנה, עו"ד שמחה רוטמן לא נשאר חייב: "אתה רוצה לומר לי ששוהם בירר טענת פסלות בניגוד לחוק?"
ומה עם האפשרות שנציב תלונות הציבור על השופטים, שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הוא סתם עוד סופר פברקן?
סדרת החלטות של נציבות תלונות הציבור על השופטים מראה שהנציבות כוננה שני מסלולים מקבילים לניהול הליכי התלונות:
מסלול א’ - המסלול החוקי: התלונות נענות במסמכים שכותרתם "החלטה", המסמכים חתומים ע"י הנציב כדין, והעתקיהם נשלחים לשר המשפטים כדין. 

מסלול ב’- המסלול המפוברק: התלונות נענות במסמכים שכותרתם "החלטה", המסמכים פותחים בהכרזה - "הנציב הסמיכני", תוכנם מפוקפק, החתימות עליהם הן של עורכי דין (או אפילו ראשת הלשכה) - שלא כדין, והעתקיהם אינם נשלחים לשר המשפטים - שלא כדין. 

כחלק מתיעוד הפברוקים בנציבות תלונות הציבור על השופטים הוגשה כבר לפני מספר חודשים בקשת חופש המידע למשרד המשפטים -- לקבלת העתקי מסמכי "הנציב הסמיכני" של הפקידים החותמים על מסמכי "החלטה" של הנציבות. תשובת חופש המידע הבהירה שאין קיימים מסמכים כאלה. אולם תשובת חופש המידע יצאה מגדרה לספק מידע שלא התבקש - "המכתבים שנשלחו למתלוננים הם כולם על דעתו ובידיעתו של הנציב". [1]
בהמשך לתיעוד הפברוקים בנציבות תלונות הציבור על השופטים, הוגשה אמש בקשת חופש המידע למשרד המשפטים, המבקשת את רישום כל החלטות הנציבות, שהעתקיהן התקבלו בלשכת שר המשפטים...
קישורים
[1]  2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים
2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - שר המשפטים אוחנה מתבקש להפנות לחקירה פלילית

 
תמונות. שר המשפטים אמיר אוחנה, נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם
---
תמונה. כתב החלטה בתלונה  509/18, בחתימת נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם, עם העתק לשרת המשפטים. 
----

.
תמונה. כתב "החלטה" בתלונה 800/19, פותחת ב"נציב תלונות הציבור על השופטים הסמיכני...", בחתימת עו"ד אברהם וול, וללא העתק לשר המשפטים.

תמונה. כתב "החלטה" בתלונה 36/19, פותחת ב"נציב תלונות הציבור על השופטים הסמיכני...", בחתימת עו"ד אברהם וולף, וללא העתק לשר המשפטים.
---
להלן בקשת חופש המידע שהוגשה אמש למשרד המשפטים
Human Rights Alert NGO // ערנות לזכויות האדם -אל"מ
30 לאפריל, 2020

עו"ד מיטל כץ, הממונה על חוק חופש המידע
משרד המשפטים
בדוא"ל:  hofesh.meida@ 
בפקס: 02-6466807
ובאמצעות האתר הממשלתי להגשת בקשות חופש המידע

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע – רשימה (לוג) מלשכת שר המשפטים, המראה את רישום מספרי כל העתקי ההחלטות של נציבות תלונות הציבור על השופטים, שהעתקיהן התקבלו בלשכת שר המשפטים

לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע מיטל כץ,
הרינו מגישים בזאת את הבקשה שלהלן על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.  
אנא אשרו קבלה בדוא"ל חוזר, יחד עם הנפקת מספר בקשה כראוי. 
הרינו מבקשים בזאת שתשובת חופש המידע על בקשה זאת תימסר עם מכתב מלווה שנערך  כראוי, כתכתובת ממשלתית רשמית, בחתימתה של הממונה על פי חוק חופש המידע במשרד המשפטים.
I. פרטי המבקש 
שם: יוסף צרניק, Human Rights Alert NGO
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל: joseph.zernik@
פקס: 077-3179186 
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש
המידע המבוקש הוא העתק של כל מסמך אותנטי, שהוא רשימה או לוג מלשכת שר המשפטים, המראים:
א) את רישום כל מספרי הסימוכין של ההחלטות של נציבות תלונות הציבור על השופטים, שהעתקיהן התקבלו בלשכת שר המשפטים, החל ביום 01 לינואר 2015 ועד היום. לדוגמה, מספר סימוכין טיפוסי של החלטה מהנציבות הוא על פי המבנה התחבירי הבא: “93/20/מחוזי תל אביב-יפו”.
ב) את רישום התאריך בו התקבלה כל אחת מהחלטות הנ"ל בלשכת השר.
בקשה זו אינה מבקשת את שמות המתלוננים, וכן אינה מבקשת את שמות השופטים נגדם הוגשו התלונות. על כן, אין כל התנגדות להשחרת נתונים אלה על פני העתקי המסמכים האותנטיים המבוקשים מלשכת שר המשפטים, ככל שהם מופיעים בהם.
III. תשלום
אגרת בקשה שולמה באתר התשלומים הממשלתי, אסמכתה מס’ 80474706.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק 
ערנות לזכויות האדם-אל"מ 
Human Rights Alert NGONo comments:

Post a Comment