Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Wednesday, February 19, 2020

2020-02-19 שוטרים משקרים כל יום בהליכי מעצרים? ומה עם השופטים (השופטת ענת יהב, לדוגמה) והסנגורים הציבוריים?

שוטרים משקרים כל יום בהליכי מעצרים? ומה עם השופטים (השופטת ענת יהב, לדוגמה) והסנגורים הציבוריים? 

בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול הוגשה היום לשופט ענת יהב (בוגרת התביעה המשטרתית).  הבקשה מציינת שהחלטתה של השופטת ענת יהב על בקשה קודמת לתיקון הפרוטוקול היא עלבון לאינטליגנציה של הקורא,  והיא מבהירה היטב מדוע האזרחים נאלצים לבטל את זמנם ולהפגין נגד שחיתות  השופטים מול בית המשפט....
ייתכן שהתנהלותה של השופטת ענת יהב (בוגרת התביעה המשטרתית) במהלך דיון הייתה בגדר שגגה.  אולם תגובתה לבקשה לתיקון הפרוטוקול מראה שאין פה שגגה כלל, אלא מעשה בכוונת מכוון...
נציב תלונות הציבור השופט בדימוס דוד רוזן הכריז לאחרונה שטועני התביעה המשטרתית בהליכי מעצרים "זה בלוף אחד גדול", ו"טועני מעצרים משקרים כדבר של יום ביומו".  פרופ' בועז סנג'רו כתב אתמול "לא בלב קל", שהשופטים משמשים "חותמת גומי" בהליכי מעצרים. 
ושמא השופטים (כולל בפרט בוגרי התביעה המשטרתית) הם השותפים הבכירים לשקרים ולמרמה בהליכי מעצרים?


 
04 לפברואר, 2020 - "החשוד" נעצר ביום שלישי, בעת שקיים משמרת מחאה חוקית מול בית המשפט ברח' וייצמן 1.

   
ביום ד', 05 לפברואר, 2020 - השופטת ענת יהב ניהלה דיון בהארכת מעצר - תוך מרמה ושיבוש מהלכי משפט לכאורה. 
 
הסנגור הציבורי המחוזי ת"א אלקנה לייסט והסנגור הארצי יואב ספיר הם שותפים במודע ל"תקלה המערכתית" של הופעת "סנגורים ציבוריים"  - ללא מינוי, חסרי סמכות, בוגדניים - מרמה בבית המשפט.
---
תל-אביב, 19 לבפרואר - בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול הוגשה היום לשופט ענת יהב (בוגרת התביעה המשטרתית).  הבקשה מציינת שהחלטתה של השופטת ענת יהב על בקשה קודמת היא עלבון לאינטליגנציה של הקורא,  והם מבהירים היטב מדוע האזרחים נאלצים לבטל את זמנם ולהפגין נגד שחיתות  השופטים מול בית המשפט....
להלן לשון הבקשה.

בבית המשפט השלום ת"א
11235-02-20  מדינת ישראל נ צרניק
המבקש: יוסף צרניק
בעצמו - בלתי מיוצג
פקס: 077-317918
דוא"ל: joseph.zernik@
המשיבה: מדינת ישראל
התביעה המשטרתית, שלוחת מעצרים
פקס: 03-6803715
דוא"ל: matap-ta@


בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול
“החשוד" יוסף צרניק מגיש בזאת בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול הדיון מיום ד’, 05 לפברואר, 2020, מהסיבות שלהלן:
1. ביום 11 לפברואר, 2020 הגשתי בקשה (#6)לתיקון הפרוטוקול הנ"ל:

(א) למחוק את רישומו של עו"ד וטורי כ"ב"כ החשוד", ולרשום אותו כדין - "עו"ד וטורי" סתם;
(ב) להוסיף לפרוטוקול את התנגדותי (שהושמטה) בפתח הדיון, לעצם הופעתו של עו"ד וטורי בחוסר מעמד וחוסר סמכות, 
(ג) וכן להוסיף לפרוטוקול את תשובתה (חסרת בסיס בחוק) של השופטת (שהושמטה גם היא): “המדינה חייבת להעמיד סנגורים לחשודים בהליכי מעצרים". 
הסברתי, שהופעתו של עו"ד וטורי היא חלק מ"תקלה מערכתית" של הופעת סנגורים ציבוריים ללא כתבי מינוי, ללא ייפויי כוח, וללא כל סמכות… עורכי דין אלה מקוששים שקלים מקופת הציבור שלא כדין, ולעתים קרובות גם בוגדים באלה, שאותם הם אמורים לייצג… הכל בשיתוף פעולה עם הסנגור הציבורי המחוזי ת"א אלקנה לייסט, הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר, והשופטים… שיבוש מהלכי משפט ופגיעה חמורה בזכויות החשודים להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי.

2. ביום 12 לפברואר הוציאה השופטת ענת יהב "החלטה בפתקית" האומרת - "הפרוטוקול משקף נכונה את אשר התנהל, כאשר נוכח התנגדות החשוד לא מונה סנגור ציבורי...”
3. דבריה של השופטת ענת יהב ב"החלטה בפתקית" סותרים את הפרוטוקול עליו חתמה:
(א) אם לא מונה עו"ד וטורי כסנגור מעולם, מובן מאליו שהפרוטוקול, בו נרשם וטורי כ"ב"כ החשוד", הוא שקרי, ולא היה לעו"ד וטורי כל מעמד להופיע או לדבר בדיון.  
(ב) ואם לא מונה מעולם עו"ד וטורי כסנגור מעולם, ברור שהחלטת השופטת בפרוטוקול - "אני פוטרת אותה [הסנגוריה הציבורית – יצ ] מהמשך ייצוגו” - חסרת שחר גם היא.
4. השופט בדימוס דוד רוזן הכריז לאחרונה שטיעוני התביעה המשטרתית בהליכי מעצרים "זה בלוף אחד גדול", ו"טועני מעצרים משקרים כדבר של יום ביומו". [1] פרופ' בועז סנג'רו כתב אתמול "לא בלב קל", שהשופטים משמשים "חותמת גומי" בהליכי מעצרים. [2] ושמא השופטים (כולל בפרט בוגרי התביעה המשטרתית) הם השותפים הבכירים לשקרים ולמרמה בהליכי מעצרים? 
5. בקיצור -  דבריה של השופטת הם עלבון לאינטליגנציה של הקורא… והם מבהירים היטב מדוע האזרחים נאלצים לבטל את זמנם ולהפגין נגד שחיתות  השופטים מול בית המשפט.  אבוי למדינה שאלה שופטיה! 
לפיכך, שבה ומתבקשת השופטת ענת יהב לתקן את פרוטוקול הדיון ביום 05 לפברואר, 2020, כמפורט בבקשה המקורית.
היום, 19 לפברואר, 2020, על החתום ______________________
“החשוד" יוסף צרניק 
בעצמו – בלתי מיוצג
קישורים:
[1] כבוד חותמת הגומי, אנא אשר את המעצר | בועז סנג'רו
 https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8538301
[2] נציב תלונות הציבור: נציגי המשטרה בדיוני מעצרים משקרים כדבר של יום ביומו
 https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8291884

No comments:

Post a Comment