Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Monday, February 17, 2020

2020-02-17 לאחר שנתפסה מפברקת הליכי מעצרים, השופטת ענת יהב מייעצת ל"חשוד" להגיש תלונה למפברקים בנתצ"ש

לאחר שנתפסה מפברקת הליכי מעצרים, השופטת ענת יהב מייעצת ל"חשוד" להגיש תלונה למפברקים בנתצ"ש
בשבוע שעבר נתפסה השופטת ענת יהב (בוגרת התביעה המשטרתית) מפברקת הליכי מעצרים בשיתוף פעולה עם התביעה המשטרתית, שב"ס והסנגוריה הציבורית.  בהמשך, הוגשו לשופטת "הודעות" שתיעדו את הראיות לכאורה לשיבוש מהלכי משפט, ו"בקשה לתיקון פרוטוקול".  השופטת הגיבה בזריזות בייעוץ ל"חשוד" להגיש תלונה "לגוף המתאים אשר בוחן את התנהלות השופטים".  היום הוגשה לשופטת ענת יהב תגובה: "אין כאן ייעוץ בתום לב, שכן – מן המפורסמות היא שנציבות תלונות הציבור על השופטים עוסקת בפברוק סיטונאי של הליכי בירור התלונות וההחלטות בהם."
בשבוע שעבר הוגשו פניות לשר המשפטים אמיר אוחנה המציגות ראיות לכאורה למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים, בצוותא חדא עם נשיאת העליון אסתר חיות, מנהל בתי המשפט יגאל מרזל, ונשיאי בתי המשפט השונים, במטרה לחנטרש את הליכי בירור התלונות וההחלטות בהן, תוך הסתרת החנטרוש משרי המשפטים...
בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/02/2020-02-17.html
תמונה.  שר המשפטים אמיר אוחנה, אינו שותף לפברוקים, וכנראה אינו מודע להם. אוחנה התבקש לפעול בדחיפות להפסקת הפברוקים ולהפניית העניין לחקירה פלילית בחשד למרמה והפרת אמונים.

  
תמונות. נציבי תלונות הציבור על השופטים, שופטי בית המשפט העליון אליעזר ריבלין ואורי שוהם, אחראים ישירות לפברוקים. על פי "ממונה בכיר" אברהם וולף במשרדם, וכן על פי תשובת חופש המידע של משרד המשפטים שניהם יודעים על הפברוקים והיו שותפים להם. יש לראותם כחשודים במרמה והפרת אמונים.

  
תמונות. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות ומנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל  -- קיבלו ומקבלים העתקים של כתבי "ההחלטה" המפוברקים. לפיכך יש לראותם כחשודים בצוותא חדא למעשי מרמה והפרת אמונים, ו/או למצער כמי שלא קיימו חובת דיווח (עבירה שדינה שנתיים מאסר). 

  
תמונות. נשיאת בית המשפט המחוזי ת"א איתן אורנשטיין, נשיאת בית המשפט השלום ראשון עינת רון, נשיא בית המשפט השלום ת"א צחי עוזיאל, וכנראה גם שאר נשיאי בתי המשפט -- קיבלו ומקבלים העתקים של כתבי "ההחלטה" המפוברקים. לפיכך יש לראותם כחשודים בצוותא חדא למעשי מרמה והפרת אמונים, ו/או למצער כמי שלא קיימו חובת דיווח (עבירה שדינה שנתיים מאסר). 

 
תל-אביב, 17 לפברואר - להלן תגובת "החשוד" על החלטת השופטת ענת יהב מיום 10 לפברואר, 2020 (בקשה 4), שהוגשה ונרשמה היום בבית המשפט השלום ת"א. לתגובה צורפו ההודעות שהוגשו לשר המשפטים אמיר אוחנה בשבוע שעבר:
א) 14 לפברואר, 2020 - פברוקים שיטתיים של מסמכי "החלטה" בנציבות תלונות הציבור על השופטים
https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/02/2020-02-15.html
ב) 15 לפברואר, 2020 - פברוקים שיטתיים של מסמכי "החלטה" בנציבות תלונות הציבור על השופטים - מידע נוסף
https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/02/2020-02-15_15.html


בבית המשפט השלום ת"א
11235-02-20  מדינת ישראל נ צרניק
המבקש: יוסף צרניק
בעצמו - בלתי מיוצג
פקס: 077-317918
דוא"ל: joseph.zernik@h
המשיבה: מדינת ישראל
התביעה המשטרתית, שלוחת מעצרים
פקס: 03-6803715
דואר אלקטרוני: matap-ta@
תגובת "החשוד" על החלטת השופטת ענת יהב מיום 10 לפברואר, 2020 (בקשה 4)
“החשוד" יוסף צרניק מגיש בזאת תגובה על החלטת השופטת ענת יהב מיום 10 לפברואר, 2020, כדלקמן:
1. לאחר שתועדה מפברקת הליכי מעצרים בשיתוף פעולה עם התביעה המשטרתית, שב”ס, והסנגוריה הציבורית, הוציאה השופטת ענת יהב ביום 10 לפברואר, 2020 החלטה הנחזית כייעוץ ל"חשוד" להגיש נגדה תלונה לנציבות תלונות הציבור על השופטים (תמונה):
… ככל שהחשוד מעלה טענה או תלונה, יתכבד ויגיש אותה לגוף המתאים אשר בוחן את התנהלות השופטים.
 2. “החשוד" אינו משפטן, אך למיטב הבנתו, השופטת אינה אמורה לייעץ לצדדים בהליך שבו הוא דנה.  
3. יחד עם זאת, החשש ברור, שאין כאן ייעוץ בתום לב, שכן – מן המפורסמות היא שנציבות תלונות הציבור על השופטים עוסקת בפברוק סיטונאי של הליכי בירור התלונות וההחלטות בהם. 
4. לראיה, ועל מנת לעדכן את השופטת ענת יהב, מצורפות בזאת פניות "החשוד" לשר המשפטים בעניין הפברוקים בנציבות תלונות הציבור על השופטים:
א) 14 לפברואר, 2020 - פברוקים שיטתיים של מסמכי "החלטה" בנציבות תלונות הציבור על השופטים;
ב) 15 לפברואר, 2020 - פברוקים שיטתיים של מסמכי "החלטה" בנציבות תלונות הציבור על השופטים - מידע נוסף.
היום, 17 לפברואר, 2020, על החתום ______________________
“החשוד" יוסף צרניק 
בעצמו – בלתי מיוצג

No comments:

Post a Comment