Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Sunday, September 1, 2019

2019-09-01 פייסבוק זריזים להפליא...

Joseph Zernik
@Joseph_Zernik
פייסבוק זריזים להפליא...
חסום בפייסבוק מעל לחודש. לא על משהו שכתבתי (אני "מעודן" - מעולם לא נחסמתי על דבר שכתבתי). פייסבוק טוענים שלא יכולים לוודא את זהותי - לאחר שאני מנהל דף אישי כמעט 10 שנים, ודף עמותה כמעט שנה, ואחרי ששלחתי להם על פי דרישתם: ת"ז, דרכון, רישיון נהיגה, חשבון בנק (!), תמונות של עצמי עם מספרי קוד ששלחו לי (דוגמה בתמונה), ואחרי שניהלו אתי עסקים בכרטיס אשראי כמעט שנה...
ביום ה' אחה"צ שלחתי לפייסבוק התראה. 
כבר ביום א בבוקר קיבלתי תשובה מהרצוג פוקס נאמן -  פייסבוק ישראל אינם אחראים לדבר...
יש לציין שבחודש שעבר פייסבוק גם חסמו את "חדר מצב" ללא סיבה מוגדרת, כנראה בתואנה דומה...
עורכי הדין מוזמנים להעיר על המצב, בפרט בהשוואה לתביעה האזרחית של איתי לשם נגד פייסבוק, שהתנהלה בישראל לאחרונה...

No comments:

Post a Comment