Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Saturday, September 7, 2019

2019-09-07 כשלים/שיבושים/זיופים בהליך הבחירות לכנסת: השופט חנן מלצר נדרש להבהיר מיד את התנהלות השופטים - יושבי ראש הוועדות האזוריות

שיבושים/פברוקים/זיופים נרחבים בהליך הבחירות לכנסת:  השופט חנן מלצר נדרש להבהיר מיד את התנהלות השופטים - יושבי ראש הוועדות  האזוריות
תחקירי התקשורת שהתפרסמו לאחרונה חשפו שיבושים/פברוקים/זיופים נרחבים בפרוטוקולים של הבחירות לכנסת ה-21 באפריל 2019.  אולם ממצא חשוב עוד יותר מבדיקת הפרוטוקולים לא פורסם ע"י התקשורת: מתוך 19 השופטים שכיהנו כיושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות, רק 4 שופטים אכן חתמו בעקביות על פני הפרוטוקולים שבדקו ואישרו (באזורים עכו, דן, מרכז-צפון והשרון-נתניה).  כלומר, על כ-75% מהפרוטוקולים בבחירות לכנסת ה-21 אין חתימות ואין חותמות בדיקה ואישור ע"י השופטים יושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות. אין כל תיעוד תקף שפרוטוקולים אלה אכן נבדקו ואושרו ע”י יושבי ראש הוועדות האזוריות.  הודעה ודרישה לתיקון מידי של מצב זה נשלחה הערב לשופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.  התנהלות זאת של השופטים המכהנים כיושבי ראש הוועדות האזוריות יוצרת עמימות ודו-משמעות בהליך הבחירות לכנסת. התנהלות זאת אינה מתקבלת על הדעת, בפרט בנסיבות העומדות לפנינו היום בבחירות לכנסת ה-22.
קראו בפוסט: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/09/2019-09-07.html
  
תמונות. האחראים המרכזיים לכשלים בבחירות לכנסת: השופט חנן מלצר- יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אורלי עדס - המנכ"לית, מר לזר דודוביץ' - "ראש אגף מבצעים, מחשוב ותפעול ".
___
תל-אביב, 07 לספטמבר - הודעה, דרישה והתראה לפני נקיטת צעדים משפטיים נשלחה הערב לשופט חנן מלצר - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.  ההודעה מוסיפה מידע מהותי בנוגע לכשלים שהתפרסמו בתחקירי תקשורת אודות הפרוטוקולים של הבחירות לכנסת ה-21: הרוב המכריע של הפרוטוקולים של ועדות הקלפי (כ-75%) אינם מראים כל חותמת וחתימת השופט - יו"ר ועדת הבחירות האזורית - כתיעוד בדיקה ואישור הפרוטוקול.
 

 
תמונות. השופטים שכיהנו כיושבי ראש הוועדות האזוריות חתמו באופן עקבי על אישור הפרוטוקולים רק ב-4 מתוך 19 אזורי הבחירות - עכו, דן, מרכז-צפון והשרון-נתניה.
___
התנהלות זאת של השופטים המכהנים כיושבי ראש הוועדות האזוריות, יוצרת עמימות ודו-משמעות בהליך הבחירות לכנסת. התנהלות זאת אינה מתקבלת על הדעת, בפרט בנסיבות הבחירות לכנסת ה-22.
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר נדרש להבהיר עד יום שלישי, 10 לספטמבר, שאכן ניתנו הנחיות או נהלים המורים לשופטים יושבי ראש הוועדות האזוריות לרשום ולחתום על פני כל פרוטוקול את החלטתם בעניין אותו פרוטוקול לאחר בדיקתו, בין אם החליטו לאשר את הפרוטוקול ובין אם החליטו להימנע מאישורו.
יש לציין שהתנהלות זאת של השופטים - הימנעות מחתימה על פרוטוקולים - דומה במהותה להתנהלות שעמדה בבסיס פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך קבע נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג, שפרוטוקול דיון בית המשפט שאינו חתום ע"י השופט הוא "טיוטה" בלבד - חסרת תוקף.
השיבושים/פברוקים/זיופים שהתגלו בתחקירים אודות הפרוטוקולים של הבחירות לכנסת ה-21 תואמים באופן מפתיע את הממצאים שתועדו בדו"ח עב כרס של עמותת Human Rights Alert NGO לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2018. הדו"ח עסק כולו בשיבושים/פברוקים/זיופים של מסמכים חוקיים ומשפטיים ברשויות החוק והמשפט בישראל.  ממצאים אלה סוכמו בדו"ח הסופי של המועצה כך: "ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."

להלן מכתב ההודעה והדרישה שנשלח לשופט חנן מלצר הערב

07 לספטמבר, 2019

‫שופט בית המשפט העליון חנן מלצר
בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
בפקס: 02-5669855; 02-6759648; 02-675964
בדוא"ל: vadatb@; hofeshmeida; eladn@

הנידון:  כשלים בהליכי הבחירות – חובות ואחריות מזכירי ועדות הקלפי ויושבי ראש הוועדות האזוריות - הודעה ודרישה לתיקון מידי לפני הבחירות לכנסת ה-22, והתראה לפני נקיטת צעדים משפטיים 
הרינו מבקשים את תשובתכם עד השעה 17:00 ביום 10 לספטמבר, 2019.  הזמן הוא מעיקרו של העניין!
לכבוד יו”ר ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר,
תחקירים עיתונאיים שהתפרסמו לאחרונה אודות הכשלים הנרחבים בהליך הבחירות לכנסת ה-21 חשפו בין היתר שיבוש שיטתי מתמשך בהופעת נציגי מפלגות כבעלי תפקידים בוועדות הקלפי ללא אישור ובניגוד לחוק, כלומר – ללא כל סמכות.  החשד לעבירות פליליות חמורות בהתנהלות זאת מובן מאליו.
כשל מערכתי זה המשיך בעריכת פרוטוקולים משובשים וחתימתם על ידי מזכירי וועדות הקלפי. בפרוטוקולים משובשים אלה המזכירים רשמו אנשים חסרי סמכות כבעלי תפקידים ואף החתימו אנשים אלה על הפרוטוקולים ללא כל סמכות וללא כל תוקף.
על פי התחקירים העיתונאיים, כשל מערכתי זה המשיך בבדיקה ואישור של הפרוטוקולים המשובשים בעליל בחתימת השופטים שכיהנו כיושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות.
כשל נרחב נוסף, חמור עוד יותר, שהתגלה בבדיקת הפרוטוקולים של הבחירות לכנסת ה-21, לא דווח בתקשורת:
מתוך 19 השופטים שכיהנו כיושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות, רק 4 שופטים אכן חתמו בעקביות על פני הפרוטוקולים שבדקו ואישרו (באזורים עכו, דן, מרכז-צפון והשרון-נתניה).  כלומר, על כ-75% מהפרוטוקולים בבחירות לכנסת ה-21 אין חתימות ואין חותמות בדיקה ואישור ע"י השופטים יושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות. אין כל תיעוד תקף שפרוטוקולים אלה אכן נבדקו ואושרו ע”י יושבי ראש הוועדות האזוריות.
התנהלות זאת של השופטים המכהנים כיושבי ראש הוועדות האזוריות, יוצרת עמימות ודו-משמעות בהליך הבחירות לכנסת. התנהלות זאת אינה מתקבלת על הדעת, בפרט בנסיבות הבחירות לכנסת ה-22.
לפיכך, הרינו דורשים את תשובתכם עד השעה 17:00, ביום 10 לספטמבר, 2019, בעניין הנחיות ו/או נהלים ברורים של ועדת הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה-22, המתקנים מצב זה:
א) מוודאים את גישתם ביום הבחירות של מזכירי ועדות הקלפי והשופטים המכהנים כיושבי ראש הוועדות האזוריות לרשימות מעודכנות של בעלי התפקידים בוועדות הקלפי המאושרים כדין;
ב) מורים למזכירי ועדות הקלפי ולשופטים יושבי ראש הוועדות האזוריות לוודא שאלה שהופיעו כבעלי תפקידים בוועדות הקלפי וחתמו על הפרוטוקולים הם אכן אלה שהוסמכו כדין, ולציין בכתב על פני הפרוטוקול אם אינם כך;
ג) מורים לשופטים יושבי ראש הוועדות האזוריות לרשום ולחתום על פני כל פרוטוקול את החלטתם בעניין אותו פרוטוקול לאחר בדיקתו, בין אם החליטו לאשר את הפרוטוקול ובין אם החליטו להימנע מאישורו.
באם לא תתקבל תשובה ראויה והולמת לגופם של העניינים לעיל עד סוף יום העבודה 10 לספטמבר, 2019, ניאלץ לנקוט בכל הפעולות החוקיות העומדות לנו בנסיבות אלה.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
תל-אביב
העתקים: תפוצה רחבה

No comments:

Post a Comment