Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Sunday, April 7, 2019

2019-04-08 זילות חוק חופש המידע ע"י הנהלת בתי המשפט בעניין מאגר המידע על "מבקרי השופטים"

זילות חוק חופש המידע ע"י הנהלת בתי המשפט בעניין מאגר המידע על "מבקרי השופטים"
▪ ▪ ▪
הנהלת בתי המשפט מנהלת מאגרי מידע בלתי רשומים, בניגוד לחוק הגנת הפרטיות. ביניהם - מאגר מידע על "מבקרי השופטים".  יתרה על כך, הנהלת בתי המשפט עוסקת בזילות חוק חופש המידע בקשר לבקשת חופש המידע אודות מאגר המידע על "מבקרי השופטים". רק לאחר משלוח התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד מנהל בתי המשפט יגאל מרזל, הנהלת בתי המשפט התייחסה לראשונה לבקשת חופש המידע... לאחר חודשיים וחצי, תוך התעלמות מהמועדים הקבועים בחוק, הנהלת בתי המשפט סיפקה תשובה מיתממת, כאילו אינם יכולים למצוא את המידע המבוקש במאגר המידע על "מבקרי השופטים".  
בתגובה שנשלחה היום, הנהלת בתי המשפט התבקשה שוב לספק את המידע המבוקש...  
יש לציין שגורמי האכיפה אינם מהססים להגיש כתבי אישום נגד פעילי מחאה בגין הפרות של חוק הגנת הפרטיות - בעניין השופטים או פקידי משטר אחרים - והשופטים אינם מהססים להפליל פעילי מחאה לגזור עונשי מאסר על הפרות מסוג זה...  
התכתובת עם הנהלת בתי המשפט בעניין זה הועתקה גם למשנה ליועמ"ש (ציבורי/חוקתי) רז נזרי. על פי פרסומי תקשורת, עו"ד נזרי מנהל "משא ומתן" עם הנהלת בתי המשפט בעניין הפרות חוק הגנת הפרטיות על ידי השופטים...  משרד היועמ"ש פרסם שוב ושוב שהשופטים יפסיקו את ניהול מאגרי המידע הבלתי חוקיים, אולם ספק אם ביכולתו של משרד היועמ"ש לאכוף את החוק על השופטים... 
קראו את הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/04/2019-04-08.html
   
 
תמונות. מנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל, והמשנה ליועמ"ש רז נזרי. התשובה כוללת סימוכין וקישור לפוסט אחרון [1] בעניין התנהלותה של שופטת המשפחה יוכבד גרינוולד-רנד.  פרשת השופטים הנוקמים החלה במעצר הבלוגרים בפברואר 2917, מיד לאחר הפגנה מול ביתה של השופטת יוכבד גרינוולד-רנד. [2]

▪ ▪ ▪
תל-אביב, 08 לאפריל - תגובה נשלחה היום להנהלת בתי המשפט על תשובתה הבלתי סבירה של הנהלת בתי המשפט על בקשת חופש המידע בעניין מידע אודות דר' יוסף צרניק במאגר המידע על "מבקרי השופטים". הנהלת בתי המשפט התבקשה שוב לספק את המידע המבוקש על פי חוק חופש המידע.
הנהלת בתי המשפט סירבה תחילה לרשום את בקשת חופש המידע, והתייחסות הנהלת בתי המשפט לבקשת חופש המידע החלה רק לאחר משלוח התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד מנהל בתי המשפט יגאל מרזל... 
תשובת הנהלת בתי המשפט על בקשת חופש המידע נשלחה תוך התעלמות בוטה מהמועדים הקבועים בחוק חופש המידע, ואינה מספקת את המידע המבוקש.
מאגר מידע על "מבקרי השופטים" הוא אחד משני מאגרי מידע בלתי רשומים, שהשופטים מנהלים בניגוד לחוק הגנת הפרטיות.  על פי פרסומי תקשורת, המידע במאגר על "מבקרי השופטים"  גם מופץ לשופטים...
התכתובת בעניין בקשת חופש המידע הועתקה למשנה ליועמ"ש (ציבורי'/חוקתי), עו"ד רז נזרי. על פי פרסומי תקשורת, עו"ד נזרי מנהל "משא ומתן" עם הנהלת בתי המשפט בעניין הפרות חוק הגנת הפרטיות על ידי השופטים...  משרד היועמ"ש פרסם שוב ושוב שהשופטים יפסיקו את ניהול מאגרי המידע הבלתי חוקיים. אולם ספק אם ביכולתו של משרד היועמ"ש לאכוף את החוק על השופטים... 
 להלן מכתב התגובה שנשלח היום, תשובת הנהלת בתי המשפט על בקשת חופש המידע, ובקשת חופש המידע המקורית.

מכתב תגובה להנהלת בתי המשפט בעניין תשובתם על בקשת חופש המידע (41-2019)
Human Rights Alert (NGO) // ערנות לזכויות האדם -אל"מ

08 לאפריל,  2019

מנהל בתי המשפט - השופט יגאל מרזל
הנהלת בתי המשפט, ירושלים
בפקס: 02-6513191 ; בדוא"ל: pniyotl

הממונה על יישום חוק חופש המידע - הגברת שרון סבן ספראי
הנהלת בתי המשפט, ירושלים
בפקס: 02-6556887; בדוא"ל:  hofesh-hamidal , SHARONS

הנידון: תשובתכם על בקשת חופש המידע (41/2019) להנהלת בתי המשפט – מידע אודות דר’ יוסף צרניק במאגר המידע על "מבקרי השופטים"
סימוכין: בקשת חופש המידע ובקשה לאישור קבלה מיום 21 לינואר, 2019
הגשה חוזרת ובקשה לאישור קבלה מיום 24 לינואר, 2019
התראה לפני נקיטת פעולה משפטית מיום 21 לפברואר, 2019
תמסורת דוא"ל מהנהלת בתי המשפט (אישור קבלה) מיום 19 למרץ, 2019
תשובתכם על בקשת חופש המידע מיום 07 לאפריל, 2019
לכבוד מנהל בתי המשפט - השופט יגאל מרזל והממונה על יישום חוק חופש המידע - הגברת שרון סבן ספראי,
ביום 22 לינואר, 2019, הגשנו לראשונה את בקשת חופש המידע  ביחס למידע על דר’ יוסף צרניק במאגר המידע על "מבקרי השופטים", וביקשנו אישור קבלה ומתן מספר בקשה כראוי.  ביום 24 לינואר, 2019, הגשנו בשנית את בקשת חופש המידע הנ"ל, וביקשנו בשנית אישור קבלה ומתן מספר בקשה כראוי. בקשה זאת הוגשה למשרדכם בדוא"ל, בפקס, ובדואר רשום עם אישור מסירה.
ביום 21 לפברואר, 2019, לאחר שלא קיבלנו אישור קבלה והנפקת מספר בקשה כראוי, שלחנו למשרדכם התראה לפני נקיטת פעולה משפטית.
ביום 19 למרץ, 2019, קיבלנו תמסורת דוא"ל, הנידון: "Fax”, מהגב’ רונה מסרופי במשרדכם. לתמסורת זאת צורפה ההתראה שבנידון, כפי שהתקבלה במשרדכם בפקס ביום 21 לפברואר, 2019. בתמסורת זאת גם קיבלנו אישור קבלה ורישום הבקשה כראוי, תחת מספר 41/2019.
ביום 07 לאפריל, 2019, קיבלנו את תשובתכם על בקשת חופש המידע (41/2019) להנהלת בתי המשפט – מידע על דר’ יוסף צרניק במאגר המידע על "מבקרי השופטים".
תשובתכם מיום 07 לאפריל, 2019, מעוררת את הקושיות שלהלן:
א) בסימוכין, תשובתכם מציינת נכונה, שהבקשה הוגשה לראשונה בתאריך 21 לינואר, 2019.  לכן, השהיית תשובתכם עד ליום 07 לאפריל, 2019 אינה מובנת, ונחזית כהפרה בוטה של חוק חופש המידע.  הרינו מבקשים הסבר מתאים.
ב) תשובתכם מציינת בסימוכין - "מכתבי מיום ‫‪26.2.2019‬‬“. לא מצאתי ברשומותינו מכתב זה. הרינו מבקשים העתק של מכתבכם הנ”ל.
ג) בעיקרה, תשובתכם אומרת: “‬‫בהתאם לנוהל עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת, מתעדת הנהלת בתי המשפט את הפעילות שמבוצעת בטבלת אקסל…  הטבלה כוללת את העמודות … קישור לפרסום… הטבלה אינה מפרטת את שמו של המפרסם… אשר על כן לא ניתן לאתר את המידע המבוקש על ידך...”
נראה שתשובה זאת - טעות ביסודה.  לדוגמה, להלן פרסום של דר’ יוסף צרניק בפייסבוק מהיום:
השופטת יוכבד גרינוולד-רנד - בתי המשפט לענייני משפחה מושחתים ללא תקנה!
ולהלן הקישור לפרסום זה:
https://www.facebook.com/joseph.zernik/posts/10218650057543996
כפי שברור מתוך הדוגמה הנ"ל, שמו של הכותב - “joseph.zernik” - מופיע בתוך כל אחד מהקישורים לפרסומים מסוג זה בפייסבוק.  לפיכך, קל מאד למצוא את כל הפרסומים של דר’ צרניק בפייסבוק, שמופיעים בטבלת האקסל שלכם, באמצעות חיפוש פשוט של שם המשפחה - "zernik”. לפיכך, הרינו שבים ומבקשים את כל המידע אודות דר’ יוסף צרניק במאגר המידע שלכם על "מבקרי השופטים".
הרינו מבקשים את תשובתכם על שלושת העניינים הנ"ל ללא שיהוי נוסף.
בברכה,
_____________
דר' יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר 580654598)

העתק:
עו"ד רז נזרי, משנה ליועמ"ש (חוקתי-ציבורי) בפקס: 02-6467001
התנועה לזכויות האזרח
התנועה לחופש המידע
התנועה למשילות ודמוקרטיה
היחידה לחופש המידע, משרד המשפטים

תשובת הנהלת בתי המשפט על בקשת חופש המידע (41-2019)


בקשת חופש המידע (41-2019)
Human Rights Alert (NGO) // ערנות לזכויות האדם -אל"מ
21 לינואר, 2019

הממונה לפי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט
פקס: 02-6556887
ובדוא"ל:

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע ביחס למידע על המבקש במאגר המידע על "מבקרי השופטים"
לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את הבקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כדלהלן:
I. פרטי המבקש 
שם:  דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז: 
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל:
פקס: 077-3179186
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש
הבקשה היא לגבי העתק כל מסמך או מידע המתייחס למבקש בקשה זאת, דר’ יוסף צרניק, שנכלל במאגר המידע על "מבקרי השופטים", המנוהל על ידי הנהלת בתי המשפט. [1]
III תשלום:
בקשה זאת פטורה מתשלום אגרה כיוון שהיא בקשה של אדם לקבל מידע על אודות עצמו. ככל שהממונה על פי חוק חופש המידע תקבע אחרת, הריני מבקש שתודיעוני ללא שיהוי.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

[1] "עתירה לבג"ץ: 'להעמיד לדין מפעילי מאגר מבקרי השופטים'"

No comments:

Post a Comment