Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Saturday, October 26, 2019

2019-10-26 בחירות אפריל 2019 ומחשוב ועדת הבחירות המרכזית - מקרה בוחן במחשוב ממשלתי: מצגת בכנס האירופי למחשוב ממשלתי‎


בחירות אפריל 2019 ומחשוב ועדת הבחירות המרכזית - מקרה בוחן במחשוב ממשלתי: מצגת בכנס האירופי למחשוב ממשלתי
ראיות לשיבושים שיטתיים במחשוב ועדת הבחירות המרכזית, סקירת דוחות מבקר המדינה בנושא, תשובות שקריות ומטעות של הוועדה על בקשות חופש המידע - הוצגו בכנס האירופי למחשוב ממשלתי, שנערך השבוע... המצגת גם מצביעה בקיצור על הראיות לשיבושים/זיופים בכתבי הנייר ומערכות הנייר של הוועדה. 
המסקנות:
* הן מערכות הנייר והן המערכות האלקטרוניות סובלות מאותו כשל ברור ושיטתי - חוסר אותנטיות.
* במדינה שאינה מסוגלת לנהל מערכות נייר אותנטיות, הסיכויים לפיתוח וניהול מערכות אלקטרוניות אותנטיות קלושים...
* אותו כשל בדיוק הודגם כבר בעבר במערכות המידע של מערכת החוק והמשפט בישראל.
* יושרת הליכי הבחירות תלויה בישרתם וכשירותם של השופטים - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ויושבי ראש הוועדות האזוריות.  הכשלים ביושרת הבחירות מדגימים שוב את כשל מערכת המשפט בישראל.
* ראוי שמומחים למערכות מידע יקבלו על עצמם חובה אזרחית בניטור מערכות המידע הממשלתיות - שמירת זכויות האדם ומוסדות המשטר הדמוקרטי בעידן הדיגיטלי.No comments:

Post a Comment