Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Monday, October 7, 2019

2019-10-07 פברוקים בבית המשפט העליון: הסיפור המופלא של ה"טיוטות" - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"

 Joseph Zernik
פברוקים בבית המשפט העליון: הסיפור המופלא של ה"טיוטות" - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"
אמיתותם (אותנטיות) של כתבים חוקיים ומשפטיים היא עניין חוקתי מהמעלה הראשונה. בלעדי אבחנה ברורה בין מסמך אמתי, תקף ובר-אכיפה לבין "טיוטה" או פברוק - שלטון החוק וחירות האדם הם רעיונות חסרי משמעות.  עניין זה נדון כבר בסעיף IV לחוקה של ארה"ב... אולם אצלנו, דווקא בית המשפט העליון, האמון על "עקרונות חוקתיים", מתקשה בעניין...  תחת כהונתם של הנשיא אהרן ברק ("אבי המהפכה החוקתית") ובן-טיפוחיו  בועז אוקון כרשם ומ"מ המזכיר הראשי, הוסר במרץ 2002 האישור המאמת - "העתק מתאים למקור, מזכיר ראשי... " - והוספה לכל כתבי ההחלטות תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". במקביל, לא ניתן היה לקבל אישור כדין של כתבי ההחלטות ופסקי הדין של בית המשפט העליון - רק אישורים משובשים/מפוברקים/מזויפים. בכך, הפכו כל כתבי ההחלטות בבית המשפט העליון ל"טיוטות". הנהלת בתי המשפט גם סירבה בעבר לענות על בקשת חופש המידע שביקשה תיעוד של הסמכות והבסיס החוקי לשינוי המפליג בתבנית ההחלטות במרץ 2002.  
עם התקנת מערכת נט-המשפט, שיטת "הטיוטות" הפכה לשגרה בבתי המשפט, כפי שמתעד נציב תלונות הציבור על השופטים בהחלטתו (88/12/מחוזי תל-אביב) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  אלשייך והנציב גולדברג היו בהסכמה מלאה, שהפרוטוקולים היו "טיוטות" חסרות תוקף בלבד.  ולעצם שיטת "הטיוטות", אלשייך טענה להגנתה שהשיטה מקובלת גם בבית המשפט העליון, וציטטה - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".  ומה משיב לה הנציב גולדברג?  "נתלתה באילן גבוה".
עניין זה הופיע גם בדוחות עמותת Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם, שעסקו בשיבושים/פברוקים/זיופים בבתי המשפט: 
* הדו"ח התקופתי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2013 מציין - "חוסר ישרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון". 
* הדו"ח התקופתי מינואר 2018 מציין - "ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב".  
ביוני 2018 חל שינוי, מהפך לאחור, בבית המשפט העליון. תניית הפטור -  "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - הוסרה מתבנית כתבי ההחלטות. אולם האישור על פני המסמכים לא הושב על כנו. 
בקשת חופש המידע שהוגשה היום להנהלת בתי המשפט מבקשת תיעוד של הסמכות והבסיס החוקי על פיהם נעשו השינויים בתבנית ההחלטות ביוני 2018, והנהלים התקפים היום לאישור כתבי ההחלטות ופסקי הדין של בית המשפט העליון. 
מה אומרים חכמי המשפט הישראלים? "עניין פרוצדורלי ולא מהותי". 
 
תמונות.  תחת כהונתו של הנשיא אהרן ברק - "אבי המהפכה החוקתית" - ובן טיפוחיו בועז אוקון כרשם ומ"מ המזכיר הראשי, הפכו כל כתבי ההחלטות בבית המשפט העליון ל"טיוטות".
___
תמונה.   מספר ימים לאחר מותו של המזכיר הראשי שמריהו כהן במרץ 2002, בתוך מתחם בית המשפט העליון, הפכו כל כתבי ההחלטות ל"טיוטות".  הראיות מצביעות על כך שכבר בחודשים לפני מותו  כהן היה נתון ללחץ בעניין החתימות והאישורים על כתבי בית המשפט העליון, ורצונם של השופטים להמשיך ולשנות את "הטיוטות" לאחר מעשה.
____ 
  
 תמונה.   עם התקנתה של מערכת נט-המשפט בבתי המשפט המחוזיים והשלום,  הפכה שיטת "הטיוטות" לשגרה... פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך (בתמונה האמצעית - "טיוטה" מבית היוצר של השופטת ורדה אלשייך) בבסיסה היא עניין אמתותם, או חוסר אמתותם של המסמכים השיפוטיים בנט-המשפט.  אלשייך והנציב אליעזר גולדברג הגיעו לתמימות דעים מפתיעה - הפרוטוקולים המפוברקים היו "טיוטות" חסרות תוקף בלבד. ורדה אלשייך לא עמדה למשפט.  החלטת הנציב בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" (88/12/מחוזי תל-אביב) מצטטת את אלשייך, הטוענת להגנתה שהשיטה מקובלת גם בבית המשפט העליון - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". והנציב גולדברג משיב לה: "נתלה באילן גבוה".
___

 
להלן נוסח בקשת חופש המידע שהוגשה היום להנהלת בתי המשפט
07 לאוקטובר, 2019
הממונה על פי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט
פקס: 02-6556887
ובדוא"ל: hofesh-hamida@
הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע – א) הסרת תניית הפטור מתבנית החלטות בית המשפט העליון, ב) נוהל אישור החלטות בית המשפט העליון
לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את הבקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כדלהלן:
I. פרטי המבקש 
שם: דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל: joseph.zernik
פקס: 077-3179186 
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש
א) הסרת תניית הפטור מתבנית החלטות בית המשפט העליון
סריקה שיטתית של כתבי ההחלטות של בית המשפט העליון מראה על שינוי מהותי שהוחל בתבנית ההחלטות בסביבות ה-10 למרץ, 2002 (תמונה 1). מכל כתבי ההחלטות הוסר האישור הראוי  - "העתק מתאים למקור, שמריהו כהן - מזכיר ראשי". במקום האישור המאמת את המסמכים, הוספה תניית הפטור - "העותק כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
תמונה 1. השינוי בתבנית כתבי ההחלטות של בית המשפט העליון בסביבות יום 10 למרץ, 2002.
___ 
סריקה שיטתית של כתבי ההחלטות של בית המשפט העליון מראה על שינוי מהותי נוסף בתבנית ההחלטות, שהוחל בהם בסביבות ה-07 ליוני, 2018 (תמונה 2). תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" הוסרה מכל כתבי ההחלטות. אולם האישור - “העתק מתאים למקור" - על ידי מזכיר/ה ראשי/ת לא הושב על כנו.
תמונה 2.  השינוי בתבנית כתבי ההחלטות של בית המשפט העליון בסביבות יום 07 ליוני, 2018.
___ 
המידע המבוקש
1) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד, תחת סמכותו של מי הוסרה בסביבות יום 07 ליוני, 2018,  תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - מתבנית החלטות בית המשפט העליון;
2) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד, מהו הבסיס החוקי להסרתה, בסביבות יום 07 ליוני, 2018, של תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - מתבנית החלטות בית המשפט העליון;
3) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד את תהליך קבלת ההחלטה בעניין הסרתה, בסביבות יום 07 ליוני, 2018, של תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - מתבנית החלטות בית המשפט העליון;
4) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המבהיר מדוע לא הושב האישור - "העתק מתאים למקור, מזכיר ראשי… " - (כפי שהיה המצב עד מרץ 2002) יחד עם הסרתה, בסביבות יום 07 ליוני, 2018, של תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" מתבנית החלטות בית המשפט העליון, וכן
5) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המבהיר מהו ההבדל בין מעמדו ותקפותו של מסמך החלטה הנושא את תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - לבין מסמך החלטה שאינו נושא את תניית הפטור הנ"ל.
ב) נוהל אישור החלטות בית המשפט העליון
בשנים האחרונות ניסה המבקש שוב ושוב לקבל אישור כדין [תקנות בתי המשפט – מזכירות  (2004), תקנה 6א’] של כתבי החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון  - “העתק מתאים למקור" - על ידי המזכירה הראשית .  מאמציו של המבקש לא צלחו מעולם.  במקום זאת קיבל אוסף של אישורים משובשים/מפוברקים/מזויפים, שנוסחם משובש וחסר תוקף, והם חתומים על ידי אנשים חסרי סמכות בדין (תמונות 3). 


תמונות 3. אישורים משובשים/מפוברקים/מזויפים של כתבי החלטות בית המשפט העליון.
____ 
המידע המבוקש
1)  העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד מהי לשון החותמת האמתית (אותנטית) המשמשת לאישור כדין של כתבי החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון (כולל דוגמת הטבעת החותמת עצמה);
2)  העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד, מי מוסמך היום להנפיק חותמות אמתיות (אותנטיות) לאישור כדין של כתבי החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון;
3) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד, מיהם המחזיקים היום כדין בחותמות אמתיות (אותנטיות), ורשאים לאשר כדין כתבי החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון, וכן
4) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד נוהל ו/או הנחיה ביחס לאישור כתבי החלטות ופסקי דין בבית המשפט העליון.
III תשלום
דמי בקשת חופש המידע שולמו באתר התשלומים הממשלתי, אישור תשלום: 79442443.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

1 comment: